REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Przyjmowanie dzieci do przedszkoli dokonuje się przez stronę internetową:

www.zary.przedszkola.vnabor.pl

 

Rodzice zapisując dziecko, mają prawo wskazać nie więcej niż trzy miejskie przedszkola, w porządku od najbardziej do najmniej

preferowanej przez siebie kolejności.  Zachęcamy do zaznaczania na wniosku 3 przedszkoli.

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO:

 • otworzyć stronę internetową - www.zary.przedszkola.vnabor.pl

 • otworzyć i wypełnić wniosek ze swoją listą wyborów,
 • wydrukować wypełniony wniosek i go podpisać,

 •  zanieść wniosek wraz z załącznikami do przedszkola „pierwszego wyboru".

 

Po wypełnieniu wniosku drogą elektroniczną zostanie automatycznie wygenerowany login, dzięki któremu będą mogli Państwo sprawdzić, czy dziecko otrzymało miejsce w wybranym przedszkolu. Rodzice będą mogli również sprawdzić wyniki rekrutacji na liście, która wywieszona zostanie w przedszkolu „pierwszego wyboru

 

 • do 2  marca 2020 r.: Przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
 • 10 marca - 26 marca 2020 r.: Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do przedszkola

 • 16 kwietnia 2020 r. godz. 9:00: Ogłoszenie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 • do 23 kwietnia 2020 r.: Podpisywanie zobowiązań przez rodziców kandydatów zakwalifikowanych do uczęszczania do przedszkola

 • 30 kwietnia 2020 r. godz. 15:00: Ogłoszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych

   

  KRYTERIA NABORU:

Kryterium

Punkty1)

Kryteria ustawowe

 

Dziecko z rodziny wielodzietnej2)

100

Dziecko niepełnosprawne

100

Dziecko jednego rodzica niepełnosprawnego

100

Dziecko obojga rodziców niepełnosprawnych

100

Dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo

100

Dziecko matki lub ojca samotnie je wychowującego3)

100

Dziecko objęte pieczą zastępczą

100

Kryteria lokalne

 

Dziecko rodzica/ów pracującego/pracujących, prowadzącego/prowadzących działalność gospodarczą lub studiującego/studiujących w systemie stacjonarnym z udokumentowanym zatrudnieniem/prowadzeniem działalności gospodarczej/ studiowaniem

                        10

Czas pobytu dziecka w przedszkolu 7 godzin i więcej

10

Dziecko, którego rodzic/-e rozlicza/-ją podatek dochodowy od osób fizycznych jako osoba/-y zamieszkała/-e w Żarach                                                  w Urzędzie Skarbowym w Żarach albo ma/mają zgłoszone miejsce zamieszkania do celów podatkowych na terenie miasta Żary

                60

Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola, do którego przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne

10

1) punkty uzyskane z kryteriów  ustawowych i lokalnych sumują się;

2) rodzina wielodzietna - oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci;

3) samotne wychowywanie - oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą  w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem;

 

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA KRYTERIÓW (do wniosku dołącza się):

 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;

 • kopię (oryginał do wglądu) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

 • kopię (oryginał do wglądu) prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację, lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka  wspólnie z jego rodzicem;

 • kopię (oryginał do wglądu) dokumentu potwierdzającego objęcie dziecka pieczą zastępczą;

 • oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Żarach jako osoby zamieszkałej w Żarach;

 • oświadczenie o pobieraniu nauki w systemie dziennym, zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej;

 • oświadczenie dot. deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu;

 • oświadczenie o rodzeństwie uczęszczającym do przedszkola, do którego przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne.

 

Dyżur w okresie wakacyjnym !!!

 

Drodzy Rodzice podajemy informacje na temat przedszkoli dyżurujących w miesiącach wakacyjnych

 

- lipiec 2020r. dyżur pełni Miejskie Przedszkole Nr 8

w Żarach

- sierpień 2020r. dyżur pełni Miejskie Przedszkole Nr 3 w Żarach

 

 

 

Zapisy należy dokonywać w przedszkolach które pełnią dyżur od miesiąca maj 2020r.

 

 

Zobacz co wydarzyło się w lutym (2020).

Lwiątka w kosmosie

Zajęcia matematyczne w grupie " Kaczuszek"

Dzień życzliwości w grupie " Kaczuszek"

Kaczuszki w sklepie

"PANDY" KREATYWNIE

Dzień Życzliwości w grupie Myszek

Zobacz co wydarzyło się w styczniu (2020).

BAL KARNAWAŁOWY

Dzien Babci i Dziadka w naszym przedszkolu

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Copyright © 2007 Szymon Gładysz (strony internetowe Wrocław)