O tym, że rola muzyki w procesie wychowawczo - dydaktycznym dziecka przedszkolnego ma ogromne znaczenie nie trzeba nikogo przekonywać. Muzyka od pradawnych czasów była uważana, jako swoista wartość w procesie wychowania człowieka. Muzyka jest jedną z dziedzin procesu wychowania i wielostronnego uczenia się, który rozpoczyna się już w przedszkolu i trwa przez cały okres nauki w szkole. Już w okresie przedszkolnym muzykalność dziecka uznawana jest za ważną cechę rozwojową o dużej dynamice, która wymaga opieki pedagogicznej. Edukacja muzyczna wpływa na rozwój każdego dziecka w sferze fizycznej, psychicznej, intelektualnej i moralnej, gdyż pełni ona cztery podstawowe funkcje w wychowaniu przedszkolnym:

 • ogólnorozwojową

 • stymulującą rozwój fizyczny

 • wspomagającą uspołecznienie dzieci

 • terapeutyczną

   

  Obcowanie dzieci przedszkolnych z muzyką wpływa na poruszanie wszystkich możliwości poznawczych dziecka: od najprostszych-spostrzegania, poprzez strukturalizowanie-klasyfikowanie, aż do ocen estetycznych-wartościowania. Odpowiednio dobrane zadania muzyczne służą intensywnemu kształceniu uwagi, rozwijaniu pamięci i sprawności operacji myślowych.
        Wspólne śpiewanie, tańczenie, muzykowanie intensywnie scalają grupę wpływając na właściwe interakcje społeczne, także jak zdyscyplinowanie, odpowiedzialność za powierzoną w zadaniu muzycznym rolę i wiele innych.

Powszechnie wiadomo również o ogromnym wpływie ruchu na rozwój człowieka. „Język ciała" stanowi ok. 70% komunikacji interpersonalnej. Wielu znanych psychologów i pedagogów wykazało i wykorzystywało w swojej praktyce wpływ ruchu na rozwój osobowości człowieka.

Zauważono także, że rozwój psychiczny i motoryczny są ze sobą ściśle powiązane i oddziaływanie aktywizujące na jedną z tych sfer wpływa dodatnio na drugą. Związek ten szeroko rozumiany oznacza powiązanie ruchu z całokształtem procesów poznawczych i emocjonalno-motywacyjnych.

 

Potencjał wychowawczo-dydaktyczny muzyki oraz ruchu jest ogromny. Jednak tylko właściwie wykorzystywany przez nauczyciela może przynieść dzieciom wiele korzyści.

 

Stąd wziął się pomysł na stworzenie innowacyjnego programu, który będzie stanowił swoiste kompendium, w naszym mniemaniu, najlepszych metod dydaktycznych wykorzystywanych do wspomagania rozwoju psycho - ruchowego małego człowieka. Metody te w swojej bogatej ofercie wykorzystują w głównej mierze muzykę oraz ruch, jako naturalne źródło rozwoju dziecka. Pragnęłyśmy stworzyć narzędzie, które ułatwi nam pracę tak bogatym wachlarzem propozycji i będzie stanowiło źródło inspiracji do dalszych poszukiwań coraz to nowszych i bardziej innowacyjnych metod nauczania.

W naszej innowacji znalazły się propozycje najciekawszych scenariuszy, zabaw, ćwiczeń wykorzystywanych w następujących metodach:

 

 • Metoda aktywnego słuchania muzyki wg  Batii Strauss

 • Metoda Klanzy- pedagogika zabawy

 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

 • Metoda Gimnastyki Twórczej Rudolfa Labana

 • System wychowania muzycznego Dalcroze'a

   

  Program zawiera również podstawę metodyczną, ogólne założenia teoretyczne podanych wyżej metod, co pomoże w bardziej świadomym wykorzystywaniu ich aspektu praktycznego.

   

  Nadrzędnym celem całej innowacji, który przyświecał nam w trakcie jej tworzenia było stworzenie możliwie najlepszych warunków dla rozwoju psycho-fizycznego dziecka. Wykorzystując metody ciekawe, atrakcyjne oraz jak najbardziej skuteczne chcemy przyczynić się do całkowitego rozwoju potencjału rozwojowego młodego człowieka.

Program ma charakter otwarty - jego treści mogą być rozszerzane w zależności od zainteresowań i potrzeb dzieci.

Jego innowacyjność polega na tym, iż do tej pory metody te wykorzystywane były w naszej codziennej pracy w formie dowolnej, w różnych wariantach. Teraz zaś wprowadzimy usystematyzowany harmonogram pracy każdą z wymienionych wyżej metod, co pozwoli nam lepiej wykorzystać ich skuteczność, gdyż stanowić one będą stałe oddziaływanie, któremu poddane będą wszystkie dzieci w naszym przedszkolu.

 

Copyright © 2007 Szymon Gładysz (strony internetowe Wrocław)