ZAŁOŻENIA INNOWACJI

 

        Innowacja przeznaczona jest dla dzieci od 3 do 6 lat. Ma za zadanie ukształtowanie w dziecku własnej tożsamości.

 Poznanie kultury, tradycji, przyrody własnego regionu powinno zacząć się w przedszkolu, kiedy dziecko jest otwarte na nowe doświadczenia i  z radością eksploruje nowe otoczenie a także ma dużą potrzebę doświadczania świata poprzez różne zmysły. W okresie przedszkolnym rozpoczyna się kształtowanie poczucia systemu wartości i przynależności do konkretnego miejsca.

         Edukacja regionalna jest powiązana z dziejami miasta i regionu, w którym dziecko się urodziło, wychowuje i żyje, ma rodzinę, kolegów                     i przyjaciół. Tradycje, zwyczaje i sztuka ludowa są częścią historii i kultury narodowej, poznanie jej jest jednym z elementów, który ma wpływ na budzenie świadomości narodowej.

         Innowacja ma na celu uświadomić dzieciom, że ich naturalne środowisko: rodzina, społeczność lokalna, ojczyzna są wielką wartością, dają poczucie bezpieczeństwa i naturalnej przynależności.

 Realizując innowację pragniemy wykorzystać naturalne zainteresowania dzieci tym, co odległe, nieznane i tajemnicze, czyli legendami, podaniami, opowiadaniami o życiu ludzi w dawnych czasach na terenie naszej miejscowości oraz w najbliższej okolicy.

Ważne dla nas będzie również uświadomienie rodzicom znaczenia edukacji regionalnej i zaangażowanie ich w realizację naszej innowacji.

 

CELE GŁÓWNE

 

 • Zapoznanie dzieci z tradycjami i wartościami kulturowymi Żar i Dolnych Łużyc.
 • Kształcenie poczucia przynależności regionalnej i narodowej.
 • Poszerzenie zasobów słownictwa związanego z tematyką regionalną.
 • Wszechstronny rozwój osobowości dziecka jako przygotowanie do aktywnej obecności w społeczeństwie

 

CELE SZCZEGÓŁOWE

 • Ukazanie relacji łączących dziecko z jego domem rodzinnym, miastem i regionem.
 • Kultywowanie tradycji w domu, przedszkolu i środowisku lokalnym.
 • Budzenie zainteresowania miejscem urodzenia dziecka.
 • Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną poprzez prowadzenie rozmów z dziadkami, rodzicami i innymi bliskimi na temat przeszłości.
 • Wprowadzenie dzieci w świat tradycji ludowych, obyczajów i kultury łużyckiej.
 • Ukazanie piękna sztuki ludowej: tańca, muzyki, stroju, folkloru literackiego regionu Łużyc.
 • Doskonalenie umiejętności obserwowania i doceniania piękna przyrody w najbliższej okolicy.
 • Zapoznanie z wytworami lub zbiorami ludzi kultywujących tradycje i obyczaje ludowe.
 • Rozwijanie postaw patriotycznych związanych z tożsamością regionalną.
 • Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się wobec innych ludzi i w miejscach publicznych.
 • Zdobywanie wiedzy dotyczącej sławnych ludzi związanych z Żarami.
 • Poznanie legend, podań, opowieści związanych z naszym miastem i bliską okolicą.

 

 

TREŚCI KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA

 

         Założeniem innowacji jest to, aby realizacja treści regionalnych miała swój początek w przedszkolu. Ma to swoje odzwierciedlenie w obowiązującej Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego, która zobowiązuje nauczycieli do stwarzania okazji umożliwiających poznanie przez dziecko rzeczywistości społeczno- kulturowej poprzez przyswajanie zasad organizacji życia społecznego, tradycji rodzinnej, regionalnej i narodowej oraz poznanie dzieł kultury.

W wieku przedszkolnym wskazane jest, by przyswajanie zagadnień edukacji regionalnej rozpocząć od umożliwienia dziecku przeżywania treści dotyczących własnego regionu i jego dziedzictwa w formach bliskich dziecku, związanych z jego środowiskiem rodzinnym i specyfiką regionu.

         Innowacja zakłada pewną kolejność. Na początku dziecko poznaje przeszłość swojej rodziny, w niej odnajduje to co jest najpiękniejsze. Uczy się szacunku dla przeszłości i tradycji rodzinnych. Następnie poznanie swojej miejscowości- Żar. Dopiero kiedy dziecko pozna najbliższe środowisko wprowadzamy pojęcie szersze- region- Łużyce.

 

 

Innowacja składa się z następujących modułów:

I.           Ja i moja rodzina.

II.          Kultywowanie tradycji i zwyczajów.

III.         Moje miasto- Żary.

IV.          Mój region- Łużyce Dolne.

 

Innowacja zawiera również treści ekologiczne, które są nierozłącznie związane z edukacją regionalną. Należy bowiem pamiętać o pięknie otaczającej nas przyrody, tym bardziej, że nadaje ona szczególny charakter regionowi.

 

 

Copyright © 2007 Szymon Gładysz (strony internetowe Wrocław)