Kiedy pracujemy.

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 6:30 - 16:00. Dzieci doprowadzamy do przedszkola do godziny 8.15.
Dziecko korzysta z trzech posiłków:

 • śniadanie
 • drugie śniadanie
 • obiad

Przedszkole jest placówką ośmiooddziałową. Dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną organizujemy czerwcu i sierpniu spotkania adaptacyjne.


Koncepcja pracy przedszkola.
KONCEPCJA PRACY
Miejskiego Przedszkola nr 7 im. Marii Konopnickiej w Żarach
ZE SZCZEGÓLNYM NASTAWIENIEM NA KSZTAŁCENIE INTELIGENCJI WIELORAKICH U DZIECI


Podstawa prawna
Koncepcja pracy przedszkola opracowana na podstawie:
Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009r.
w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. Nr 168,poz.1324).
Przedszkole realizuje w swojej pracy zadania wynikające z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego.

Opracowana z udziałem:
• Nauczycieli
• Pracowników niepedagogicznych
• Rodziców
• Dzieci

NAZWA: OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE

I WIZJA PRZEDSZKOLA
Nasze przedszkole otacza dzieci troską, stwarza im warunki do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju w atmosferze życzliwości oraz poczucia bezpieczeństwa.
Chcemy aby nasza wspólna praca i wkład włożony w wychowanie i nauczanie małego dziecka przyniósł satysfakcję Rodzicom i Nauczycielom.

II MISJA PRZEDSZKOLA

• Naszym celem jest stworzenie różnorodnych form dydaktycznych, warunkujących pełny rozwój wszystkich obszarów aktywności dziecka.
• Każde dziecko doprowadzamy w naszym przedszkolu do sukcesu na miarę jego możliwości
• Sprawimy, że dziecko będzie w centrum zainteresowania całego zespołu nauczycieli i pozostałego personelu
• Stworzymy warunki do rozwoju wartości uwrażliwiających dziecko na dobro, piękno, naukę, prawdę, sprawiedliwość
• Wykształcimy u dziecka umiejętność dbania o zdrowy styl życia

III KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA

Miejskie Przedszkole Nr 7 im. Marii Konopnickiej powstało w 1984 roku. Zlokalizowane jest na osiedlu Muzyków w Żarach i mieści się w dwukondygnacyjnym budynku, który kryje w sobie przestronne, kolorowe, estetyczne sale zabaw wyposażone w pomoce dydaktyczne oraz zabawki umożliwiające wszechstronny rozwój i integrację dzieci. Atutem przedszkola jest sala do ćwiczeń gimnastycznych, korekcyjnych oraz prezentacji scenicznych. Przestronny plac zabaw wyposażony w sprzęt dostosowany do wieku dzieci, stanowi nie tylko atrakcję ale również pomaga w zaspokojeniu naturalnej potrzeby aktywności ruchowej dziecka.
Nad prawidłowym funkcjonowaniem naszej placówki czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, odpowiedzialni pracownicy obsługi i administracji oraz zespół specjalistów - logopeda, specjalista w zakresie gimnastyki korekcyjnej, pedagog, katecheta, instruktor tańca, instruktor karate, nauczyciele języków obcych.

IV CELE KONCEPCJI PRZEDSZKOLA.

1. Rozwijanie inteligencji wielorakich dzieci.
2. Rozwijanie u wychowanków optymistycznych cech charakteru - takich jak dobroć, empatia, otwartość, zaradność, odporność emocjonalna, samodzielność, kreatywność, wiara we własne możliwości, umiejętność współdziałania.
3. Rozwijanie umiejętności adekwatnego do sytuacji wyrażania emocji.
4. Stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku rodzinnym
i przedszkolnym.
5. Wspomaganie rodziców w wychowaniu „optymistycznego dziecka"
6. Efektywne angażowanie rodziców do realizacji zadań określonych w koncepcji.
7. Promowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym.
8. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci

V ZAŁOŻENIA ORGANIZACJI PRZEDSZKOLA.

1. Przedszkole jest placówką publiczną prowadzoną przez Gminę Miejską w Żarach. Podstawową działalność przedszkola stanowić będzie opieka i kształcenie około dzieci w wieku 3-6 lat. Przedszkole otwarte jest w godzinach 6:30-16:00.
2. Przedszkole jest placówką realizującą treści programu „OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE".
3. Przedszkole stara się sprostać założeniom programu „OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE" ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju inteligencji wielorakich oraz kształtowania u dzieci pożądanych cech charakteru: optymizmu i odporności na niepowodzenia.
4. Przedszkole stworzyło stały system kontaktów z rodzicami, ze społecznością lokalną, z samorządem terytorialnym i z lokalnymi mediami. Będziemy na bieżąco informować o naszych osiągnięciach oraz sukcesach dzieci za pośrednictwem strony internetowej, aktualnych informacji na tablicy ogłoszeń.
5. W priorytetach wychowawczych znajdą się działania nastawione na tworzenie dobrych, partnerskich kontaktów dzieci z ich rówieśnikami, na rozwijanie empatii, tolerancji i wzajemnej pomocy, respektowania ustalonych z nauczycielami norm postępowania w przedszkolu.
6. Rodzice wychowanków będą mieli zorganizowany system doradztwa w sprawach dotyczących problemów wychowawczych i rozwojowych swych dzieci. Jednym z celów naszej pracy będzie wspólna wymiana oczekiwań wobec prowadzenia procesu wychowawczo- edukacyjnego.
7. Nasze przedszkole będzie współpracowało z innymi placówkami uczestniczącymi w programie „ Optymistyczne Przedszkole" w naszym mieście oraz w Polsce. Dzięki temu będziemy mogli stale wymieniać doświadczenia i informacje oraz podnosić poziom naszych usług edukacyjnych.
8. Nasza praca skupiona będzie na poszukiwaniu i tworzeniu nowatorskich propozycji pracy z dziećmi, ciągłym uatrakcyjnianiu naszej oferty edukacyjnej poprzez doskonalenie zawodowe nauczycieli, rozwijanie swoich kompetencji.

VI SYLWETKA ABSOLWENTA

• Jest pełen inicjatywy
• Jest samodzielny w działaniu i myśleniu
• Woli współpracę niż rywalizację
• Chętnie się uczy, ma szerokie zainteresowania i rozwija talenty
• Jest kreatywny i pełen fantazji
• Odróżnia dobro od zła
• Jest empatyczny i przyjaźnie nastawiony do koleżanek i kolegów
• Ma poczucie pewności i wiary w swoje możliwości
• Jest dojrzały do rozpoczęcia nauki szkolnej

VII ELEMENTY SKŁADOWE KONCPECJI

Szczegółowe cele i zadania pracy przedszkola zawarte są w dokumentach i programach wspomagających działania wychowawczo-dydaktyczne:
• Statucie przedszkola
• Programie adaptacyjnym
• Programie wychowawczym
• Programie profilaktyki
• Programie współpracy z rodzicami i środowiskiem
• Planie rocznym
• Stanowią one integralną część Koncepcji Pracy Przedszkola i są z nią spójne.
Koncepcja przedszkola jest analizowana i modyfikowana w miarę potrzeb.

VIII NOWATORSKIE TOKI METODYCZNE I PROGRAMY PRACY Z DZIEĆMI

• Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne
• Gimnastyka ekspresyjna R. Labana
• Metoda prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej- dziecięca matematyka
• Metoda Aktywnego Słuchania Muzyki Batti Strauss
• Odimienna Metoda Nauki Czytania dr Ireny Majchrzak
• System edukacji przez ruch - metodą Doroty Dziamskiej
• Program zapobiegania agresji „Spotkania z Leonem"
• Program Pracy z Dzieckiem Zdolnym „Kółka Zainteresowań"
• Program rozwijający zdolności i kreatywne myślenie u dzieci „Trzy Kroki w Przyszłość Dziecka"
• Pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów I Animatorów KLANZA
• Program rozwijający cechy optymisty oraz inteligencje wielorakie „Optymistyczne Przedszkole"

XI KIERUNKI DZIAŁANIA NA LATA 2011-2015:
1. Doskonalenie metod i form współpracy ze środowiskiem i rodzicami:
• zwiększenie ilości zajęć otwartych i pokazowych dla rodziców ( poza godzinami otwarcia przedszkola)
• motywowanie rodziców do udziału w konsultacjach indywidualnych, śledzenia działań naszych dzieci ( gazetki dla rodziców, strona internetowa przedszkola)
• organizacja warsztatów w ramach szkoły dla rodziców
• tworzenie bogatej oferty wycieczek o charakterze edukacyjnym dla dzieci
2. Wzbogacenie bazy przedszkola w:
• atrakcyjne pomoce dydaktyczne i do zajęć ruchowych
• programy edukacyjne
• organizacja na holach przedszkolnych gazetek eksponujących prace przedszkolaków
• modernizacja i zakup sprzętu do ogrodu przedszkolnego


X PRIORYTETY REALIZACJI KONCEPCJI:

PRACA  Z  DZIEĆMI

ZADANIE

FORMA REALIZACJI

TERMIN

ODPOWIEDZIALNI

Adaptacja dziecka w przedszkolu

 

 • Informacje na temat przedszkola zawarte na stronie internetowej.

 

 • Realizacja „Programu adaptacyjnego":

-dni otwarte przedszkola- odwiedziny podczas pracy przedszkola

-udział w imprezach ogólnodostępnych - Festyny Rodzinne

 • Zamieszczenie broszury dotyczącej adaptacji na stronie internetowej przedszkola.

cały rok

 

 

 

czerwiec, sierpień, wrzesień,

 

 

cały rok

zespół do spraw promocji

 

 

nauczyciele dzieci nowo przyjętych,

 

 

dyrektor, cały personel przedszkola,

 

Poznawanie potencjału dziecka:

 

- obserwacja

- diagnoza 5-6 latka

- rozpoznawanie potrzeb i zainteresowań dzieci

-udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Dostosowanie wyposażenia sal do potrzeb rozwijania potencjału dzieci- organizacja kącików do rozwoju inteligencji wielorakich.

 

 • Realizacja programu autorskiego „Praca z dzieckiem zdolnym" w oparciu o indywidualne plany pracy dla każdego kółka:

¨                  Kółko matematyczne „Pitagoras"- rozwijanie inteligencji logiczno-matematycznej

¨                  Kółko teatralne „Guliwer"- rozwijanie inteligencji  interpersonalnej, muzycznej

¨                   Kółko plastyczne „Tęcza"- rozwijanie inteligencji  wizualno- przestrzennej

¨                   Kółko przyrodnicze - rozwijanie inteligencji przyrodniczej

¨                   Kółko taneczne „Cicho-Sza" - rozwijanie inteligencji cielesno - kinestetycznej oraz muzycznej

Kółko literackie „Kubuś Puchatek"- rozwijanie inteligencji językowej

cały rok

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wszystkie nauczycielki

 

 

 

 

 

 

 

 

L. Kuczak,

E. Adamczak

K. Jaros

I. Gałek

A. Bobowska

D. Romanowska

J. Gajos

B. Szleniecka

J. Majerska

 

M. Hryniewicz

 

A. Auchimowicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Stwarzanie warunków do autoprezentacji swoich zainteresowań, hobby na forum grupy, przedszkola.

 

 • Udział w konkursach przedszkolnych i międzyprzedszkolnych :

-plastycznych

-warcabowych

-spartakiadach sportowych

-piosenki

-teatralnych

- piłki nożnej

- tanecznych

- recytatorskich

 

według potrzeb

 

 

 

cały rok

 

 

według kalendarza konkursów

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

opiekunowie kółek

 

Uczenie dzieci wyrażania uczuć i emocji  oraz

rozwijanie „optymistycznych cech charakteru"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Wykorzystywanie naturalnych sytuacji do rozpoznawania i radzenia sobie przez dzieci z emocjami.

 

 • Realizacja cyklu zajęć „Spotkanie z Leonem"- pogłębianie u dzieci świadomości własnych uczuć i uwrażliwianie ich na potrzeby i uczucia innych osób.

 

 • Cykl zajęć „Trzy kroki w przyszłość mojego dziecka"

 

 • Rozwijanie odporności emocjonalnej poprzez autoprezentacje, prezentacje sceniczne przed zaproszonymi gośćmi ( uroczystości przedszkolne, udział w przeglądach teatralnych, piosenki, sprawnościowych...)

 

 • Opracowanie z dziećmi „Ustawy o dobrym zachowaniu"

 

 • Przybliżanie dzieciom „Praw dziecka"

 

 • Opowiadanie i układanie „optymistycznych bajek" w kontekście kształconych cech charakteru.

 

cały rok

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

październik

 

 

cały rok

 

 

cały rok

 

wszystkie nauczycielki

 

 

wszystkie nauczycielki

 

 

 

 

 

wszystkie nauczycielki

 

wszystkie nauczycielki, opiekunowie kółek

 

 

 

 

 

wszystkie nauczycielki

 

 

wszystkie nauczycielki

 

 

wszystkie nauczycielki

System motywacji dziecka do nabywania zachowań pożądanych

 • Wprowadzenie i modyfikowanie „systemów motywacyjnych" zgodnie z możliwościami i potrzebami dzieci.

 

 • Realizacja:

- „Paszportu do kariery"

- „Słoiczków pochwał"

- „Sukcesy mojego dziecka"

- „Bohater tygodnia"

cały rok

 

 

 

 

 

cały rok

wszyscy pracownicy przedszkola oraz rodzice

 

Rozwijanie aktywności twórczej dzieci poprzez pracę metodą aktywnego słuchania muzyki Batti Strauss

 • Organizacja corocznego koncertu muzyki poważnej „Muzyka poważna - nie taka straszna",
 • Wykorzystanie metody Batti Strauss w codziennej pracy z dziećmi,
 • Prezentacje utworów opracowanych za pomocą tej metody podczas występów publicznych takich jak festyny itp.

luty

 

 

cały rok

 

 

cały rok

K. Jaros,

A. Bobowska

 

wszystkie nauczycielki

 

wszystkie nauczycielki

PRACA Z RODZICAMI

ZADANIE

FORMA REALIZACJI

TERMIN

ODPOWIEDZIALNI

Poszukiwanie efektywnych sposobów wsparcia i komunikacji z rodziną

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Ustalenie dogodnych dla rodziców godzin konsultacji pedagogicznych nauczyciela z rodzicami.

 

 • Udział rodziców w „Zajęciach otwartych"

 

 • Skuteczny system informacji:

- tablica informacyjna:

 w holu głównym oraz przy poszczególnych salach

- strona internetowa

 

 • Wspieranie rodziców w optymistycznym wychowaniu dziecka poprzez polecenie fachowej literatury oraz organizowanie warsztatów:

- „Jak wychować optymistę"

- „Jak komunikować się z dzieckiem"

- „Inteligencje wielorakie"

 

 • Organizowanie warsztatów dla rodziców z udziałem pedagoga „Szkoła dla rodziców"

 

 • Aktywizowanie członków Rady Rodziców do współdecydowania o pracy przedszkola:

- udział w tworzeniu koncepcji pracy przedszkola

- wyrażanie opinii na temat pracy placówki

 

 • Organizowanie konsultacji ze specjalistami: psycholog, pediatra, logopeda

według potrzeb

 

 

 

według planu współpracy z rodzicami

 

cały rok

 

 

 

 

 

według potrzeb

 

 

 

 

 

 

 

 

według harmonogramu

 

 

 

 

na bieżąco

 

 

 

 

 

na bieżąco

wszystkie nauczycielki

 

 

 

wszystkie nauczycielki

 

 

wszystkie nauczycielki

 

 

 

 

 

wszystkie nauczycielki

 

 

 

 

 

 

 

 

pedagog

 

 

 

 

 

Dyrektor,

przewodniczący

Rady Rodziców

 

 

 

wszystkie nauczycielki

 

Włączenie rodziców w działania przedszkola

 • Współorganizowanie przedsięwzięć:

- Festyny - „Jesienny", „Rodziny"

- Mikołajki

- Spotkania wigilijne

- Dekorowanie przedszkola w konkursach na najładniejszą dekorację świąteczną

- Optymistyczny bal karnawałowy

- Odnawianie przedszkolnego placu zabaw

- Dzień otwarty przedszkola dla społeczności naszego miasta

- Wspólne spotkania integracyjne

cały rok według kalendarza uroczystości

Dyrektor, wszystkie nauczycielki, rodzice

 

 

 

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

ZADANIE

FORMA REALIZACJI

TERMIN

ODPOWIEDZIALNI

Przybliżenie działań „Optymistycznego Przedszkola"

w środowisku lokalnym

 

 • Zapraszanie innych placówek oświatowych na uroczystości przedszkolne.

 

 • Zapraszanie władz organu prowadzącego i nadzorującego do udziału w wydarzeniach przedszkola.

 

 • Prezentowanie działalności przedszkola w lokalnych mediach.

 

 • Coroczny „Marsz małych optymistów" do włodarzy naszego miasta

według

kalendarza uroczystości

 

 

według

kalendarza uroczystości

 

 

według potrzeb

 

 

 

 

marzec

 

zespół do spraw promocji

 

 

 

zespół do spraw promocji

 

 

 

 

zespół do spraw promocji

 

 

K. Jaros, A. Bobowska

 

Współpraca z instytucjami użyteczności publicznej- nasi partnerzy

 

 • Wycieczki:

-Urząd Miasta Żary

- Straż Pożarna

- Straż Miejska

- Komenda Policji

-Biblioteka Publiczna

-Szkoła Podstawowa Nr 1

-Szkoła Katolicka

- Nadleśnictwo Lipinki

-Poczta Polska

-Schronisko dla zwierząt

-żarskie Przedszkola

według potrzeb

 

Dyrektor, wszystkie nauczycielki

 

PRZEDSZKOLE OTWARTE DLA WSZYSTKICH

ZADANIE

FORMA REALIZACJI

TERMIN

ODPOWIEDZIALNI

Przedszkole jest otwarte dla wszystkich i prezentuje dorobek dzieci i kadry

 • wystawy,
 • konkursy
 • dni otwarte
 • dni adaptacyjne

na bieżąco

 

wszystkie nauczycielki

 

Przedszkole umożliwia poznanie i przeżywanie doświadczeń z otaczającego świata

 • wycieczki autokarowe
 • wyjścia do teatrów i instytucji użyteczności publicznej

na bieżąco

 

wszystkie nauczycielki

 

Przedszkole stanowi ośrodek myśli pedagogicznej w środowisku profesjonalnym

 • Prezentowanie osiągnięć dzieci i przedszkola w czasopismach, na stronie internetowej

na bieżąco

 

wszystkie nauczycielki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<!--[if gte mso 9]><xml> Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} </style>

Copyright © 2007 Szymon Gładysz (strony internetowe Wrocław)