Rozdział 1.

Przepisy ogólne

§ 1

1.      Przedszkole Nr 7 im. Marii Konopnickiej, zwane dalej przedszkolem, ma siedzibę w Żarach, ul. Karola  Szymanowskiego 2,  68-200 Żary.

2.      Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Żary o statusie miejskim

3.      Przedszkole jest placówką publiczną.

4.      Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Lubuski  Kurator Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim.

5.      Przedszkole działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, aktu założycielskiego przedszkola  oraz niniejszego statutu.

 

§ 2

1.      Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Celem przedszkola jest:

 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
 • budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,
 • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,
 • rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,
 • stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
 • troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną,
 • zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,
 • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,
 • wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
 • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej( do rodziny, grupy rówieśniczej wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,
 • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

2.      Przedszkole realizuje program „Optymistyczne Przedszkole" wyrabiając w wychowankach pożądane cechy charakteru, optymizm i odporność na niepowodzenia.

3.      Przedszkole zapewnia wychowankom bezpieczeństwo i higienę, dobrą, przyjazną atmosferę wolną od agresji i przemocy.

4.      Przedszkole zapewnia dzieciom i ich rodzicom opiekę i pomoc psychologa. 

5.      Przedszkole dba o rozwój wszystkich rodzajów inteligencji dziecka.

6.      Przedszkole umożliwia wychowankom podtrzymanie poczucia tożsamości religijnej, zgodnie z wolą rodziców.

7.      Przedszkole stwarza rodzicom warunki partnerskiej współpracy i wspiera ich w spełnianiu roli pierwszych nauczycieli swoich dzieci.

8.      Przedszkole organizuje pomoc psychologiczno- pedagogiczną dla dzieci ze specyficznymi trudnościami oraz dzieci zdolnych.

 

§ 3

1.      Dyrektor przedszkola jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy dla osób zatrudnionych w przedszkolu.

2.      Nauczyciele zatrudnieni są w przedszkolu na podstawie ustawy Karta Nauczyciela.

3.      Tryb zatrudniania oraz warunki pracy w placówkach wychowania  przedszkolnego wymienionych pracowników   reguluje  regulamin pracy  i regulamin wynagradzania.

4.       Zakres obowiązków  pracowników administracyjnych i obsługi, ustala Dyrektor

           przedszkola. 

§ 4

1.      Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę w czasie zajęć w przedszkolu, oraz w czasie zajęć poza budynkiem przedszkola.

2.       Za opiekę nad dziećmi odpowiedzialni są wszyscy pracownicy przedszkola, szczególnie nauczyciele przydzieleni do danego oddziału.

-          dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece jednej lub dwóch

     nauczycielek pracujących w układzie godzin podanych w arkuszu

     organizacyjnym,

-          w grupie najmłodszej jest zatrudniona osoba jako pomoc nauczycielki,

     która pomaga w sprawowaniu opieki,

-          podczas pobytu dzieci w ogrodzie - zajęcia i zabawy dzieci z

     poszczególnych grup, odbywają się na wyznaczonym terenie ze

    sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci

 

§ 5

1)       Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

        przez rodziców, prawnych opiekunów lub upoważnione przez nich osoby:

-          dziecko powinno być przyprowadzane, odbierane z przedszkola przez rodziców (opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo,

-          upoważnienie do odbioru dzieci jest pisemne - podpisane imieniem i nazwiskiem rodzica - opiekuna.

-          osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających,

-          dzieci odbieramy do godziny 16.00

          2)  Podczas wyjść poza teren przedszkola ( wyjazdy, wycieczki, spacery ) oprócz

                nauczyciela dodatkowo opiekę nad dziećmi sprawuje woźna oddziałowa.

 

       3)  Każde wyjście nauczyciela z dziećmi jest wpisywane w specjalny „zeszyt 

            wyjść".

        4)Szczegółowe zasady organizowania  wyjść poza teren przedszkola określa regulamin

            spacerów i wycieczek

       5) szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z Miejskiego Przedszkola Nr

           7 w    Żarach określa procedura stanowiąca załącznik nr 1 do Regulaminu Przedszkola

 

Rozdział 2.

Organy przedszkola oraz ich zadania

 

§ 6

Organami Przedszkola są:

1)     Dyrektor Przedszkola

2)     Rada Pedagogiczna

3)     Rada Rodziców

§ 7

1) Do obowiązków Dyrektora Przedszkola należy:

-          kierowanie przedszkolem,

-          organizowanie procesu dydaktyczno - wychowawczego,

-          organizowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej

-          prowadzenie polityki kadrowej,

-          przewodniczenie Radzie Pedagogicznej,

-          sprawowanie opieki nad wychowankami,

-          sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

-          zapewnienie  odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

-          odpowiadanie za porządek i dyscyplinę pracy oraz dbanie o czystość i estetykę placówki,

-          sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą i majątkiem placówki oraz określanie zakresu odpowiedzialności poszczególnych pracowników za powierzony majątek,

-          dysponowanie  środkami określonymi w planie finansowym placówki i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę placówki. 

-   reprezentowanie przedszkola wobec organu prowadzącego, organu

                    nadzoru i innych instytucji.

 

2)      Dyrektor ponadto:

              -   gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny wg

                  określonych zasad i kryteriów.

               -  może skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku dwumiesięcznej      

                  nieusprawiedliwionej nieobecności w przedszkolu po uzyskaniu zgody                      

                 wyrażonej  przez  Radę Pedagogiczną,                                                                                                                                                                                                                            

               -  skreślenie wychowanka na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów nie                                                         

                  wymaga uchwały Rady Pedagogicznej.

                                                    

   3)   Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce

          nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

 

   4)  Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

 

   a)   zatrudnia i zwalnia  nauczycieli oraz innych pracowników placówki,

   b)   przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym                      

          pracownikom placówki,

   c)   występuje z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w         

         sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz   

         pozostałych pracowników placówki,

   d)  po zasięgnięciu opinii Organu Prowadzącego i Rady Pedagogicznej może

         powołać v-ce dyrektora placówki

                                                            

  5)   Dyrektor Przedszkola w wykonaniu swoich zadań współpracuje z Radą

         Pedagogiczną i Radą Rodziców.

§ 8

1.      Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola.

2.      Kompetencje i zadania Rady Pedagogicznej wynikają z Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, rozporządzeń wykonawczych i z Regulaminu Rady Pedagogicznej.

 

§ 9

1.      Rada Rodziców jest reprezentacją ogółu rodziców wychowanków.

2.      Kompetencje Rady Rodziców wynikają z Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy.

3.      Rada Rodziców liczy tylu członków, ile jest oddziałów w przedszkolu.

4.      W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków danego oddziału.

5.      Wewnętrzną strukturę Rady Rodziców, tryb jej pracy oraz szczegółowy sposób przeprowadzania wyborów określa Regulamin Rady Rodziców.

6.      Uchwały i decyzje Rady Rodziców są jawne, umieszczane  na tablicy ogłoszeń przedszkola, z wyłączeniem niektórych spraw  personalnych uznanych za poufne.

§ 10

Organy przedszkola są zobowiązane do współpracy, do dbania o dobry

             klimat przedszkola, do współdziałania na zasadach partnerstwa i

             uczestniczenia w tworzeniu właściwych warunków rozwoju wychowanków.

§ 11

             Dyrektor zobowiązany jest do organizowania, co najmniej dwa razy w roku,

             spotkań Rady Pedagogicznej z Radą Rodziców. Celem spotkań jest

             omówienie wszystkich, istotnych problemów funkcjonowania przedszkola.

§ 12

            Spory między organami przedszkola rozstrzygane są w drodze negocjacji

            pomiędzy Dyrektorem przedszkola, trzyosobowym zespołem stanowiącym

            Władze Rady Rodziców i trzyosobowym zespołem wybranym przez Radę

            Pedagogiczną spośród jej członków ( zespoły wybierane są w momencie

            powstania sporu).

 

Rozdział 3.

Organizacja Przedszkola

§ 13

1.      Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez Dyrektora. Arkusz organizacyjny zatwierdzany jest przez organ prowadzący zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.      W arkuszu organizacyjnym przedszkolan określa się w szczególności:

 • czas pracy poszczególnych oddziałów,
 • liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze
 • ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.

3.      Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego.

 

§ 14

1.      Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący i podanych do wiadomości rodziców na początku roku szkolnego. 

2.      W czasie przerw w pracy przedszkola dzieci mają zapewnioną opiekę w innych, dyżurujących placówkach, ustalonych przez organ prowadzący.

 

§ 15

1.      Przedszkole działa codziennie, od poniedziałku do piątku, od 6:30 do 16:00.

2.      Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się w czasie codziennych zajęć, w wymiarze co najmniej 5 godzin dziennie przy czym:

 • co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę ( w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale dzieci)
 • co najmniej 1/5 czasu ( w przypadku młodszych dzieci - 1/4 czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku, itp.( organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.)
 • najwyżej 1/5 czasu zajmują rożnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,
 • pozostały czas - 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować ( w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

3.      Szczegółowy  rozkład dnia w przedszkolu, w tym ramy czasowe realizacji

      podstawy programowej oraz zajęć dodatkowych, określa dyrektor w

      porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

4.      Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel opiekujący się danym

     oddziałem ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia,  wraz z

     tematami poszczególnych zajęć. Rozkład dnia uwzględnia potrzeby i

     zainteresowania dzieci.

           5.Ramowy rozkład dnia w Miejskim Przedszkolu Nr 7 w Żarach.

 

RAMOWY  ROZKŁAD   DNIA                                                                                          MIEJSKIEGO  PRZEDSZKOLA   NR 7  W ŻARACH

Ranek-  czas otwarty

6:30 -8:00

schodzenie się dzieci, zabawy dowolne, zajęcia indywidualne, wyrównawcze i z dziećmi zdolnymi, praca w małych zespołach, obserwacja, diagnoza

 

                        Realizacja podstawy programowej

8:00-8:30

Zabawy swobodne, dydaktyczne, praca w małych zespołach, czynności samoobsługowe, opiekuńcze, organizacyjne.

Zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne.

8:30-9:00

Pierwsze śniadanie: przygotowanie do śniadania, czynności samoobsługowe w łazience, pełnienie dyżurów

9:00-9:30

 

9:00-10:00

 Grupy młodsze: czas zadaniowy-  zajęcia dydaktyczne według wybranego programu wychowania przedszkolnego

   Grupy starsze: czas zadaniowy-  zajęcia dydaktyczne według wybranego programu wychowania przedszkolnego

9:30: 11.00

 

      10:00-11:00

Grupy młodsze: wycieczki, spacery, zabawy w ogrodzie przedszkolnym

Grupy starsze: wycieczki, spacery, zabawy w ogrodzie przedszkolnym

11:00-11:30

Drugie śniadanie: przygotowanie do śniadania, czynności samoobsługowe w łazience, pełnienie dyżurów

11:30-12:30

Grupy młodsze: odpoczynek, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej

11:30-12:00

 Grupy starsze: zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci

12:30-13:00

Grupy młodsze: zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci,

12:00-13:00

Grupy starsze: zabawy dydaktyczne, utrwalające, wyrównawcze, praca w małych zespołach, zabawy ruchowe, diagnoza umiejętności dzieci

Zajęcia dodatkowe

13:00-14:00

Zajęcia dodatkowe- praca z dzieckiem zdolnym, zajęcia z pedagogiem, logopedą, nauczycielem zajęć korekcyjnych, rytmika, zajęcia taneczne, zabawy ruchowe, gry dydaktyczne ,pobyt na placu zabaw, czynności samoobsługowe.

14.00-14:30

Obiad

14:30-16:00

Czas otwarty: zabawy swobodne, dydaktyczne, z dziećmi zdolnymi, wyrównawcze, muzyczno- ruchowe, nauka języków obcych, nauka pływania, zajęcia taneczne, zabawy na placu przedszkolnym, rozchodzenie się dzieci.

 

 

RAMOWY  ROZKŁAD   DNIA                                                                                          MIEJSKIEGO  PRZEDSZKOLA   NR 7  W ŻARACH- odział przedszkolny

 

 

                        Realizacja podstawy programowej

8:00-8:30

schodzenie się dzieci, zabawy swobodne, dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela, ćwiczenia poranne

8:30-9:00

 

zabawy dydaktyczne, utrwalające, wyrównawcze ,praca w małych zespołach, zabawy ruchowe, diagnoza, praca z dzieckiem zdolnym

9:00-10:00

czas zadaniowy-  zajęcia dydaktyczne według wybranego programu wychowania przedszkolnego

10:00-10:30

 

przygotowanie do śniadania, czynności samoobsługowe, śniadanie, pełnienie dyżurów

10:30- 11:30

 

wycieczki, spacery, zabawy w ogrodzie przedszkolnym

 

11:30-12:00

zabawy swobodne, dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela

 

 

12:00-13:00

zabawy dydaktyczne, utrwalające, wyrównawcze ,praca w małych zespołach, zabawy ruchowe, diagnoza, praca z dzieckiem zdolnym

 

 

§ 16

1.      Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

2.      W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Dyrektor przedszkola, może wyrazić zgodę na przyjęcie dziecka, które ukończyło 2,5 roku. Przyjęcie dziecka uzależnione jest od stopnia jego gotowości do pobytu w przedszkolu i od sytuacji rodzinnej.

§ 17

1. Rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się corocznie na zasadach ustalonych w:

    1)ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,           

       z późn. zm.),

    2)Zarządzeniu Burmistrza Miasta Żary z dnia  26.02.2014 r. Nr 46/14

   Zapisy kandydatów prowadzi Dyrektor przedszkola.

 

2. Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

1) Szczegółowe zasady rekrutacji określa Zarządzenie Burmistrza Miasta Żary oraz

       INSTRUKCJA  DLA  RODZICÓW  DOTYCZĄCA   REKRUTACJI   DO  MIEJSKICH PRZEDSZKOLI I  ODDZIAŁÓW

       PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

    

 

§ 18

1.      Podstawą jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział. W oddziale 

zgrupowane są dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb,

zainteresowań,  uzdolnień rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

2. Liczba oddziałów jest ustalana corocznie w arkuszu organizacyjnym

przedszkola.

           3. Liczba wychowanków w oddziale nie przekracza 25. 

 

§ 19

         1. Rada Pedagogiczna Przedszkola przygotowuje corocznie  wykaz  imprez i

            uroczystości organizowanych w przedszkolu, który  uchwala Rada Rodziców

             w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Przedszkola.

         2. Organizację działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przedszkola

              określają odrębne przepisy.

         2. Przedszkole prowadzi innowację pedagogiczną:

 • „Optymistyczne Przedszkole" na podstawie programu autorskiego ODiKU „Partner" i zgody Kuratora Oświaty.
 • „Umiem o siebie zadbać" opracowaną przez zespół nauczycieli MP nr 7

 

§ 20

1. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

2.     W przedszkolu prowadzone są nieodpłatne zajęcia dodatkowe dla dzieci:

     - katecheza

     - j. angielski

     - zajęcia rytmiczno- taneczne

     - zajęcia karate

 3.  Zajęcia prowadzone są poza godzinami przeznaczonymi na realizację podstawy

   programowej.                      

3. Zajęcia z religii organizowane są na życzenie rodziców wychowanków, nieodpłatnie.

4. Czas trwania zajęć dodatkowych oraz zajęć z religii uzależniony jest od wieku wychowanków i wynosi:

 • 15 minut dla oddziałów trzy i czterolatków
 • 30 minut dla oddziałów pięciolatków i sześciolatków.

 

§ 21

1. Dyrektor powierza opiekę nad oddziałem dwóm nauczycielom pełniących rolę

 wychowawców.

2. Nauczyciel - wychowawca, w miarę możliwości, opiekuje się danym

 oddziałem przez cały czas uczęszczania dziecka do przedszkola. 

3. Do zadań nauczyciela - wychowawcy należy dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci ,właściwe ich zachowanie , o przekazanie im norm i zasad postępowania, przestrzeganie praw dziecka, wspieranie wychowanków w uczeniu się i aktywnym uczestniczeniu w zajęciach, rozwijanie zainteresowań i talentów dzieci.

4. Postawienie prawidłowej diagnozy oraz skuteczne wyrównanie szans edukacyjnych z dziećmi ze specyficznymi trudnościami przy współpracy z lekarzem, psychologiem,  logopedą.

5. Nauczyciel -wychowawca zobowiązany jest do bliskiej współpracy z rodzicami wychowanków i z innymi nauczycielami pracującymi w przedszkolu.

6. Prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole( diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej.

7. Dokonanie na podstawie przeprowadzonej diagnozy oceny gotowości szkolnej   i

   przekazanie informacji rodzicom  do dnia 30 kwietnia w roku w którym dziecko  

  rozpocznie naukę w szkole podstawowej.

 

Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną dotyczącą oddziału:

 

 

 • dziennik zajęć grupy,
 • dwutygodniowe oferty edukacyjne,
 • plan współpracy z rodzicami oraz protokoły zebrań z rodzicami
 • zeszyt konsultacji z rodzicami,
 • dokumentacje dokonywanych obserwacji pedagogicznych i diagnozy dziecka
 • zeszyty zabaw i ćwiczeń ruchowych, jeśli nauczycielki stosują w pracy

zestawy własne,

 • dokumentacji własnego rozwoju,
 • dziennik zajęć indywidualnych oraz pracy z dzieckiem zdolnym

 

 

 

§ 22

1.  W przedszkolu może być zorganizowane ( w miarę potrzeb środowiska) wczesne wspomaganie oraz nauczanie indywidualne, w których realizuje się program wychowania i dostosowuje go do możliwości wychowanka określonych przez

poradnię psychologiczno - pedagogiczną. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania i wychowania wynosi:  od 4 do 6 godzin   tygodniowo .

2. Dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  (dzieciom  niepełno- sprawnym ) przedszkole dostosowuje treści, metody i organizację  pracy do ich potrzeb edukacyjnych i możliwości rozwojowych.

3. W przypadku wystąpienia potrzeb w przedszkolu może być zorganizowany oddział integracyjny. Organizuje się go w celu umożliwienia dzieciom niepełnosprawnym zdobywania wiedzy i umiejętności na miarę ich możliwości. Liczba dzieci w oddziale integracyjnym wynosi od 15 do 20 w tym od 3 do 5 wychowanków niepełnosprawnych.

4. W celu optymalnego wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka niepełnosprawnego przedszkole współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Ustala  ona kierunki pracy  z tymi dziećmi oraz propozycje metod, form, środków odpowiednich do ich potrzeb edukacyjnych.

5. Oddział integracyjny prowadzi nauczyciel prowadzący i wspomagający.

6. W przedszkolu z oddziałami integracyjnymi dodatkowo zatrudnia się specjalistów, którzy prowadzą pracę indywidualną z dziećmi niepełnosprawnymi oraz ich rodzinami.

 

§ 23

1.      W celu wsparcia realizacji zadań wychowawczych przedszkole zatrudnia psychologa i logopedę.

 

2.      Do zadań psychologa- pedagoga należy:

 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb wychowanków, prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących dzieci, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron wychowanków,
 • rozpoznawanie ewentualnych zaburzeń rozwojowych, udzielanie pomocy w minimalizowaniu skutków tych zaburzeń oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku przedszkolnym i domowym dziecka,
 • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej dla wychowanków, rodziców i nauczycieli,
 • wspieranie nauczycieli w działaniach wynikających z programu wychowania przedszkolnego.

3.      Do zadań logopedy należy:

 • Przeprowadzanie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy dzieci,
 • Diagnozowanie logopedyczne oraz odpowiednie do jego wyników organizowanie pomocy logopedycznej,
 • Prowadzenie terapii logopedycznej grupowej dzieci u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy.
 • Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka,
 • Wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego przedszkola i programu profilaktyki.
 • Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-

        pedagogicznej dla dzieci rodziców i nauczycieli.

 

§ 24

1. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu określa organ prowadzący                                       

    Rodzice wychowanków przed rozpoczęciem roku szkolnego otrzymują te

    zasady do wiadomości i ogólnego stosowania.

2.Szczegółowe zasady dotyczące opłat za świadczenia udzielane przez miejskie przedszkola

   prowadzone przez Gminę Żary o statusie miejskim określa - Uchwała Nr IX/133/11 Rady

   Miejskiej w Żarach z dnia 28 czerwca 2011r.

3.W  przedszkolu funkcjonuje Regulamin Przedszkola szczegółowo określający zasady 

 

    korzystania z usług świadczonych przez Miejskie Przedszkole Nr 7 w Żarach

4.Realizacja podstawy programowej odbywa się bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie od

    poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-13:00.

  5.Świadczenia udzielane przez przedszkole w zakresie przekraczającym 5 godzin dziennie  

obejmują zajęcia opiekuńcze, wychowawcze i kształcące, wspierające wszechstronny  rozwój dziecka.

6.W  przedszkolu obowiązuje procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z Miejskiego

 

   Przedszkola Nr 7 w Żarach ( stanowiąca załącznik nr 1 do Regulaminu Przedszkola)

 

7. Opłaty za przedszkole naliczane są  zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Rady

    Miejskiej w Żarach z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia

    udzielane przez miejskie przedszkola prowadzone przez Gminę Żary o statusie miejskim

    ( załącznik nr 2 do Regulaminu Przedszkola)

  8.Odpłatność za wyżywienie określa dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.

  9.Przedszkole prowadzi żywienie dzieci i personelu składające się z trzech

     posiłków: śniadanie, drugie śniadanie, obiad.

 10.Pracownicy pedagogiczni i pracownicy obsługi zatrudnieni w przedszkolu

      zobowiązani są do ponoszenia 100% odpłatności za wyżywienie.

 

Rozdział 4.

Prawa i obowiązki wychowanków, nauczycieli i rodziców.

 

§ 26

1.      Wychowankowie mają prawa wynikające w szczególności z Konwencji o prawach dziecka, przepisów oświatowych i niniejszego Statutu.

2.      W przypadku naruszenia tych praw  obowiązuje tryb składania skarg i  zażaleń

 (  procedura rozpatrzenia skargi)

3.      Wychowankowie przedszkola mają prawo do:

 • Szacunku, życzliwości i sympatii ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i rówieśników,
 • Bezpiecznych warunków pobytu w przedszkolu, zaspokajania w miarę możliwości ich potrzeb fizycznych i psychicznych,
 • Interesujących zajęć, rozwijających ich umiejętności i uzdolnienie,
 • Wzmacniania i podkreślania ich silnych stron, rozwijania optymizmu i postawy radzenia sobie w różnych sytuacjach,
 • Swobody wyboru, w miarę możliwości organizacyjnych, co najmniej kilku zajęć tygodniowo.
 • Wychowania w tolerancji dla samego siebie i innych ludzi, bez względu na
 • rasę, płeć, wiek, stan zdrowia, narodowość, akceptowanie ich potrzeb.
 • Przygotowania umożliwiającego osiągnięcie "gotowości szkolnej".

 

4.      Wychowankowie mają obowiązek:

 • Traktowania z szacunkiem, życzliwością i sympatią wszystkich osób, zarówno rówieśników jak i dzieci młodszych,
 • Współdziałania z nauczycielami w procesie wychowania, nauczania i opieki.
 • Podporządkowania się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia społecznego.
 • Szanowania wytworów innych dzieci.
 • Szanowania sprzętów i zabawek jako wspólnej własności.
 • Uczestniczenia w pracach porządkowych i samoobsługowych, pełnienie dyżurów.
 • Przestrzegania zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek.
 • Kulturalnego zwracania się do innych; używania form grzecznościowych.
 • Zdyscyplinowanego zgłaszania się na zbiórki, zwłaszcza w czasie spacerów i wycieczek.
 • Przestrzegania wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, prawda, miłość i piękno.
 • Aktywnego udziału w zajęciach,
 • Starania się, oczywiście w miarę możliwości, aby radzić sobie z samodzielnym jedzeniem i ubieraniem się,
 • Przestrzegania, w miarę możliwości, czystości,
 • Zbierania swoich zabawek i odkładania ich na miejsce.

 

§ 27

1.      Nauczyciele mają prawo do:

 • Szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i wychowanków,
 • Wolności głoszenia własnych poglądów, nie naruszających godności innych ludzi,
 • Współdecydowania o wyborze programu wychowania przedszkolnego swobody wyboru metody realizacji programu,
 • Jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy,
 • Stałego rozwoju, wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego.

 

2.      Nauczyciele mają obowiązek:

 • Traktowania wychowanków z szacunkiem, życzliwością i sympatią,
 • Dbania o bezpieczeństwo dzieci w czasie pobytu w przedszkolu i poza budynkiem przedszkola,
 • Stosowania się w swojej pracy dydaktycznej do wymagań przyjętych programów wychowania przedszkolnego,
 • Udzielania rodzicom wychowanków informacji o postępach ich dzieci, wspomagania ich w działalności wychowawczej,
 • Udziału w zebraniach Rady Pedagogicznej Przedszkola.

 

§ 28

1.      Rodzice mają prawo do:

 • Uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli" swoich dzieci,
 • Dostępu do wszelkich informacji dotyczących organizacji kształcenia i wychowywania ich dzieci,
 • Rzetelnej informacji o postępach i zachowaniu dziecka,
 • Wsparcia ze strony nauczycieli przedszkola w razie problemów wychowawczych,
 • Partnerskiego współdziałania i aktywnego wpływania, poprzez swoich przedstawicieli na sprawy przedszkola,
 • Uczestniczenia w zajęciach, zebraniach, warsztatach, imprezach i uroczystościach organizowanych przez przedszkole.
 • Przekazywania uwag, pomysłów, opinii Dyrektorowi przedszkola, Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców.
 • Uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać.

2.      Rodzice mają obowiązek:

 • Wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem godności dziecka i nie zaniedbywać ich,
 • Przestrzegania niniejszego statutu,
 • Respektowania uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,
 • Terminowego uiszczania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu,
 • Starać się wzmacniać wysiłki przedszkola skierowane na wszechstronny rozwój wychowanków,
 • Dbać o regularne uczęszczanie dziecka do przedszkola, informować nauczyciela - wychowawcę o przyczynach nieobecności dziecka.
 • Angażowania się, jako partnerzy w działania przedszkola, aktywnego udziału w wyborach i współdziałaniu w Radzie Rodziców,
 • Informowania nauczycieli i Dyrektora o sprawach mogących mieć wpływ na zachowanie i postępy dziecka.
 • Wspierania nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka
 • Inne obowiązki wynikające z uregulowań wewnętrznych przedszkola.
 • Przestrzegania ustalonych terminów spotkań i rozmów indywidualnych z nauczycielami.
 • Zapoznawania się z informacjami umieszczonymi na tablicy ogłoszeń dla rodziców

 

Rozdział 5.

Przepisy końcowe

§ 29

Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia


 

 

 

Copyright © 2007 Szymon Gładysz (strony internetowe Wrocław)