Rozdział 1.

Przepisy ogólne

§ 1

1.      Przedszkole Nr 7 im. Marii Konopnickiej, zwane dalej przedszkolem, ma siedzibę w Żarach, ul. Karola  Szymanowskiego 2,  68-200 Żary.

2.      Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Żary o statusie miejskim, ma siedzibę w Urzędzie Miejskim w Żarach Pl. Rynek 1-5, 68-200 Żary.

3.      Przedszkole jest placówką publiczną.

4.      Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Lubuski  Kurator Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim.

5.      Przedszkole działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, aktu założycielskiego przedszkola  oraz niniejszego statutu.

§ 1a

     1. Przedszkole Nr 7  im. Marii Konopnickiej w Żarach , zwane dalej przedszkolem:

       1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie realizacji podstawy

           programowej wychowania przedszkolnego;       

       2)przeprowadza rekrutację wychowanków w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

       3)zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;

       4)realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia

          wychowania    przedszkolnego;

    2.  Przedszkole prowadzi:

         1) wychowanie przedszkole dla dzieci w wieku 3 - 6 lat, a w przypadku dzieci

             niepełnosprawnych w wieku 3 - 9  lat;

         2) obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne;

    3. Przedszkole jest jednostką finansów publicznych, której działalność jest finansowana

        przez:

         1)  Gminę Żary o statusie miejskim;

         2) Rodziców, w formie opłata za liczbę godzin dziennego pobytu dziecka w przedszkolu

             ponad  czas realizacji podstawy wychowania przedszkolnego;

    4. Podstawą gospodarki finansowej Przedszkola jest roczny plan finansowy.

 

§ 2

1.      Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Celem przedszkola jest:

          1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności  

              intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

         2)budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się               

             w   tym, co jest dobre, a co złe;

         3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych

            sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

        4) rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych

           relacjach z dziećmi i dorosłymi;

        5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci

           o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

        6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną;

        7) zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

        8) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz

            rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla

            innych;

       9) wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności

           wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

     10)kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej( do rodziny, grupy

          rówieśniczej wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

     11) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości,

         aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które     

         są ważne w edukacji szkolnej.

2. Przedszkole realizuje program „Optymistyczne Przedszkole" wyrabiając w wychowankach

    pożądane cechy charakteru, optymizm i odporność na niepowodzenia.

3.Przedszkole zapewnia wychowankom bezpieczeństwo i higienę, dobrą, przyjazną atmosferę

    wolną od agresji i przemocy.

4. Przedszkole zapewnia dzieciom i ich rodzicom opiekę i pomoc psychologa.

5. Przedszkole dba o rozwój wszystkich rodzajów inteligencji dziecka.

6. Przedszkole umożliwia wychowankom podtrzymanie poczucia tożsamości religijnej, zgodnie

    z wolą rodziców.

7. Przedszkole stwarza rodzicom warunki partnerskiej współpracy i wspiera ich w spełnianiu roli

   pierwszych nauczycieli swoich dzieci.

8.Przedszkole organizuje pomoc psychologiczno- pedagogiczną dla dzieci ze specyficznymi

    trudnościami oraz dzieci zdolnych.

            1) zapewnienia prawidłową organizację warunków sprzyjających nabywaniu przez

                 dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc

                 dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;

          2)  rozpoznaje możliwości psychofizyczne oraz indywidualne potrzeby rozwojowe

                i  edukacyjnego wychowanków poprzez obserwację zakończoną analizą i oceną

                gotowości   dziecka do podjęcia nauki w szkole, także wykorzystywanie wyników

                obserwacji  w procesie  uczenia i nauczania; 

          3) organizuje  kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci niepełnosprawnych oraz

               niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

      9.Przedszkole  tworzy sytuacje edukacyjne sprzyjające budowaniu zainteresowania

          dziecka  językiem obcym  nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

     10.Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor przedszkola, nauczyciele i zatrudnieni

          pracownicy administracyjno- obsługowi we współpracy z rodzicami, poradnią

pedagogiczno-psychologiczną,  z organizacjami i instytucjami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi, a także w porozumieniu   z organem prowadzącym placówkę.

§ 2a

      1. Cele i zadania przedszkole realizuje poprzez:

           1)praca opiekuńczo - wychowawcza i dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest    

               w oparciu   o obowiązującą podstawę wychowania przedszkolnego, zgodnie    

               z przyjętymi programami  wychowania przedszkolnego dla poszczególnych grup;

         2) program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji zadań

             ustalonych   w podstawie programowej wychowania przedszkolnego;

         3) program wychowania przedszkolnego zawiera:

               a) szczegółowe cele edukacyjne;

               b)tematykę materiału edukacyjnego;

               c) wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu

       4)nauczyciel oddziału może wybrać program wychowania przedszkolnego spośród

 programów  gotowych lub:

   a)opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami;

             b)zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów);

c)zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami.

         5) programy wychowania przedszkolnego dopuszcza dyrektor przedszkola;

        6) dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią

            zestaw programów wychowania przedszkolnego;

 

 

§ 3

1.      Dyrektor przedszkola jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy dla osób zatrudnionych w przedszkolu.

2.      Nauczyciele zatrudnieni są w przedszkolu na podstawie ustawy Karta Nauczyciela.

3.      Tryb zatrudniania oraz warunki pracy w placówkach wychowania  przedszkolnego wymienionych pracowników   reguluje  regulamin pracy  i regulamin wynagradzania.

4.      Zakres obowiązków  pracowników administracyjnych i obsługi, ustala Dyrektor

           przedszkola. 

§ 4

1.      Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę w czasie zajęć w przedszkolu, oraz w czasie zajęć poza budynkiem przedszkola.

2.      Za opiekę nad dziećmi odpowiedzialni są wszyscy pracownicy przedszkola, szczególnie nauczyciele przydzieleni do danego oddziału.

          1) dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece jednej lub dwóch

                 nauczycielek pracujących w układzie godzin podanych w arkuszu organizacyjnym;

         2) w grupie najmłodszej jest zatrudniona osoba jako pomoc nauczycielki, która

             pomaga w sprawowaniu opieki;

        3) podczas pobytu dzieci w ogrodzie - zajęcia i zabawy dzieci z  poszczególnych grup,

odbywają się na wyznaczonym terenie ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci;

        4) w przedszkolu obowiązuje regulamin korzystania z placu przedszkolnego

    3.  Przedszkole zapewnia wychowankom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć w przedszkolu

            oraz w czasie zajęć poza przedszkolem poprzez:

           1)przestrzeganie liczebności grup;

           2) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;

           3)oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;

           4)prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami

              zajmującymi się ruchem drogowym;

          5) kontrolę obiektów budowlanych należących do przedszkola pod kątem zapewnienia

            bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontroli

            obiektów   dokonuje dyrektor przedszkola, co najmniej raz w roku;

        6)umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji przedszkola

        7)oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;

        8)zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren przedszkola
           w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię;

        9) ogrodzenie terenu przedszkola;

       10)zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień;

       11)wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed

            ewentualnym  zsuwaniem się po nich. Zabezpieczenie otwartej przestrzeni pomiędzy   

            biegami schodów

       12)wyposażenie pomieszczeń przedszkola,  w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do

            udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy;

       13)dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych dzieci, w tym

            dzieci niepełnosprawnych;

       14)zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad dziećmi uczestniczącymi imprezach 
             i wycieczkach poza teren przedszkola, prowadzenie przez nauczycieli zeszytu wyjść  

       15)  przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy

 

§ 5

   1. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

       przez rodziców, prawnych opiekunów lub upoważnione przez nich osoby:

      1) dziecko powinno być przyprowadzane, odbierane z przedszkola przez rodziców

         (opiekunów)   lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo;      

     2) upoważnienie do odbioru dzieci jest pisemne - podpisane imieniem i nazwiskiem

         rodzica -  opiekuna;

     3) osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu i innych środków

          odurzających;

      4) dzieci odbieramy do godziny 16.00.

     2.  Podczas wyjść poza teren przedszkola ( wyjazdy, wycieczki, spacery ) oprócz

          nauczyciela dodatkowo opiekę nad dziećmi sprawuje woźna oddziałowa.

      3.  Każde wyjście nauczyciela z dziećmi jest wpisywane w specjalny „zeszyt 

            wyjść".

      4. Szczegółowe zasady organizowania  wyjść poza teren przedszkola określa regulamin

            spacerów i wycieczek.

      5. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z Miejskiego Przedszkola

         Nr 7 w Żarach określa procedura stanowiąca załącznik nr 1 do Regulaminu Przedszkola.

 

Rozdział 2.

Organy przedszkola oraz ich zadania

 

§ 6

1. Organami Przedszkola są:

1)     Dyrektor Przedszkola

2)     Rada Pedagogiczna

3)     Rada Rodziców

§ 7

1.  Do obowiązków Dyrektora Przedszkola należy:

     1) kierowanie przedszkolem;

     2) organizowanie procesu dydaktyczno - wychowawczego;

     3) organizowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej;

    4) prowadzenie polityki kadrowej;

     5) przewodniczenie Radzie Pedagogicznej;

     6) sprawowanie opieki nad wychowankami;

     7) sprawowanie nadzoru pedagogicznego;

     8) zapewnienie  odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;

     9) odpowiadanie za porządek i dyscyplinę pracy oraz dbanie o czystość i estetykę placówki;

    10)sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą i majątkiem placówki

        oraz określanie zakresu odpowiedzialności poszczególnych pracowników za powierzony

        majątek;

   11)dysponowanie  środkami określonymi w planie finansowym placówki i ponoszenie

        odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować

        administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę placówki; 

   12) reprezentowanie przedszkola wobec organu prowadzącego, organu

         nadzoru i innych instytucji.

2. Dyrektor ponadto:

    1) gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny wg

        określonych zasad i kryteriów.

    2)  może skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku dwumiesięcznej      

        nieusprawiedliwionej nieobecności w przedszkolu po uzyskaniu zgody wyrażonej  przez Radę Pedagogiczną,                                                                                                                                                                                                                            

    3) skreślenie wychowanka na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów nie                                                         

         wymaga uchwały Rady Pedagogicznej;

     4)  realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;

     5)  organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną;

     6) w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje wychowankom nauczanie

          indywidualne;

     7) opracowuje plan doskonalenia nauczycieli, w tym tematykę szkoleń i narad;

     8)  określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej;

     9)  organizuje prace konserwacyjno - remontowe oraz powołuje komisje przetargowe;

     10) powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku przedszkola;

     11)  odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji przedszkola

           zgodnie z odrębnymi przepisami;

    12)  organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach publicznych;

    13) przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez

          organ prowadzący;

    14) dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

    15)wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.

 

3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce

   nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

4.  Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

   a)   zatrudnia i zwalnia  nauczycieli oraz innych pracowników placówki,

   b)   przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym                      

          pracownikom placówki,;

   c)   występuje z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w         

         sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz   

         pozostałych pracowników placówki;

   d)  po zasięgnięciu opinii Organu Prowadzącego i Rady Pedagogicznej może

         powołać v-ce dyrektora placówki.

5.   Dyrektor Przedszkola w wykonaniu swoich zadań współpracuje z Radą

      Pedagogiczną i Radą Rodziców.

§ 8

1.      Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola.

2.      Kompetencje i zadania Rady Pedagogicznej wynikają z Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, rozporządzeń wykonawczych i z Regulaminu Rady Pedagogicznej.

     3.    Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:

            1) uchwala regulamin swojej działalności;

            2) podejmuje uchwały w sprawie skreślenia z listy wychowanków przedszkola;

            3) podejmuje decyzje o przedłużeniu okresu wychowania przedszkolnego

                niepełnosprawnemu wychowankowi po uzyskaniu pozytywnej opinii Zespołu

                Wspierającego d/s i zgody rodziców;

             4) zatwierdza plan pracy przedszkola na każdy rok szkolny;

             5) podejmuje uchwały w sprawie eksperymentu pedagogicznego;

             6) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli;

             7) uchwala wprowadzane zmiany (nowelizacje) do statutu;

      4. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących:

             1) opiniuje organizacje pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład dnia;

             2) opiniuje programy z zakresu wychowania przedszkolnego przed dopuszczeniem do

                użytku w placówce;

           3) opiniuje propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom

              stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin

               ponadwymiarowych;

           4) opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych

              wyróżnień;

            5) opiniuje projekt finansowy przedszkola;

            6) opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora przedszkola;

            7) wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora.

       5.  Rada Pedagogiczna ponadto:

            1)   przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do statutu;

            2) może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora

               przedszkola  lub z innych funkcji kierowniczych w przedszkolu;

            3) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych przedszkola;

            4) głosuje nad wotum nieufności dla dyrektora przedszkola;

            5) wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny

                pracy;

           6) działa w oparciu o obowiązujący w placówce Regulamin Rady Pedagogicznej

 

§ 9

1. Rada Rodziców jest reprezentacją ogółu rodziców wychowanków.

2. Kompetencje Rady Rodziców wynikają z Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

    oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy.

3. Rada Rodziców liczy tylu członków, ile jest oddziałów w przedszkolu.

4. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych

    w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków danego oddziału.

5. Wewnętrzną strukturę Rady Rodziców, tryb jej pracy oraz szczegółowy sposób przeprowadzania

    wyborów określa Regulamin Rady Rodziców.

6.  Uchwały i decyzje Rady Rodziców są jawne, umieszczane  na tablicy ogłoszeń przedszkola,

    z wyłączeniem niektórych spraw  personalnych uznanych za poufne.

 

§ 10

1. Zasady współpracy organów przedszkola.

   1) organy przedszkola są zobowiązane do współpracy, do dbania o dobry klimat

       przedszkola,  do współdziałania na zasadach partnerstwa i  uczestniczenia w tworzeniu 

       właściwych  warunków rozwoju wychowanków.                    

   2) każdy organ przedszkola planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań

       powinny być uchwalone (sporządzone) do końca września. Kopie dokumentów

       przekazywane są  dyrektorowi przedszkola w celu ich powielenia i przekazania kompletu

       każdemu organowi  przedszkola.

  3) organy przedszkola mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania

      przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.

   4) rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki

       i kształcenia dzieci według zasad ujętych w przedszkola.

 

  § 11

 1.Dyrektor zobowiązany jest do organizowania, co najmniej dwa razy w roku,  spotkań Rady 

    Pedagogicznej z Radą Rodziców. Celem spotkań jest  omówienie wszystkich, istotnych   

    problemów funkcjonowania przedszkola.

 

§ 12

1.Spory między organami przedszkola rozstrzygane są w drodze negocjacji pomiędzy Dyrektorem 

   przedszkola, trzyosobowym zespołem stanowiącym    Władze Rady Rodziców i trzyosobowym

   zespołem wybranym przez Radę Pedagogiczną spośród jej członków ( zespoły wybierane są 

   w   momencie  powstania sporu).

 

Rozdział 3.

Organizacja Przedszkola

§ 13

1.Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz

   organizacyjny przedszkola opracowany przez Dyrektora. Arkusz organizacyjny zatwierdzany jest

   przez organ prowadzący zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. W arkuszu organizacyjnym przedszkola określa się w szczególności:

   1) czas pracy poszczególnych oddziałów,

   2) liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze

   3) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ

      prowadzący przedszkole.

3. Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę

    programową oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola programy wychowania

    przedszkolnego.

§ 14

1.Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ

   prowadzący i podanych do wiadomości rodziców na początku roku szkolnego. 

2. W czasie przerw w pracy przedszkola dzieci mają zapewnioną opiekę w innych, dyżurujących

    placówkach, ustalonych przez organ prowadzący.

§ 15

1.Przedszkole działa codziennie, od poniedziałku do piątku, od 6:30 do 16:00.

2.Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się w czasie codziennych

   zajęć, w wymiarze co najmniej 5 godzin dziennie przy czym podstawa programowa realizowana

   jest w godzinach od 8:00-13:00.

3. Szczegółowy  rozkład dnia w przedszkolu, w tym ramy czasowe realizacji podstawy

   programowej oraz zajęć dodatkowych, określa dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną  

   i Radą Rodziców.

4. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel opiekujący się danym oddziałem ustala dla

   tego oddziału szczegółowy rozkład dnia,  wraz z  tematami poszczególnych zajęć. Rozkład dnia

   uwzględnia potrzeby i  zainteresowania dzieci.

5. Ramowy rozkład dnia w Miejskim Przedszkolu Nr 7 w Żarach.

 

RAMOWY  ROZKŁAD   DNIA  MIEJSKIEGO  PRZEDSZKOLA   NR 7  W ŻARACH

 

Ranek-  czas otwarty

6:30 -8:00

Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne, zajęcia indywidualne, wyrównawcze i z dziećmi zdolnymi, praca w małych zespołach, obserwacja, diagnoza

 

                        Realizacja podstawy programowej

8:00-8:30

Zabawy w kącikach zainteresowań, praca z zespołem dzieci lub indywidualna, praca z dzieckiem zdolnym, czynności porządkowe, czynności opiekuńcze, zabawy swobodne, tworzenie okazji do wymiany informacji, rozmowy indywidualne dzieci, kontakty z rodzicami.

ćwiczenia poranne - zabawa ruchowa w młodszych grupach

8:30-9:00

Przygotowanie do śniadania, czynności samoobsługowe w łazience, pełnienie dyżurów

śniadanie- wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.

Pierwsze śniadanie

 

9:00-10:00

Czas zadaniowy- zintegrowana działalność edukacyjna zgodna z podstawą programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, dydaktyczne różnego rodzaju realizowane  zajęcia dydaktyczne według wybranego programu wychowania przedszkolnego.

Zabawy i gry ruchowe.

10:00-11:00

Zabawy organizowane i swobodne, praca w małych zespołach, zajęcia wspomagające,  wycieczki, obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe i rytmiczne, prace gospodarcze, pobyt na placu zabaw.

Wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, zabawy dowolne, rozmowy indywidualne.

Zajęcia dodatkowe:rytmika, język angielski,karate, katecheza

Zabawa ruchowa

11:00-11:30

przygotowanie do śniadania, czynności samoobsługowe w łazience, pełnienie dyżurów

Drugie śniadanie

11:30-13:00

Zajęcia dowolne w sali lub na powietrzu,ćwiczenia utrwalające, wspieranie rozwoju dzieci poprzez: zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, zabawy matematyczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową.

Zajęcia dodatkowe:rytmika, język angielski,karate, katecheza

Zajęcia dodatkowe

13:00-13:30

Zajęcia dodatkowe- praca z dzieckiem zdolnym, zajęcia z pedagogiem, logopedą, nauczycielem zajęć korekcyjnych , zabawy ruchowe, gry dydaktyczne ,pobyt na placu zabaw, czynności samoobsługowe.

Przygotowanie do obiadu, czynności porządkowo-higieniczne

Zabawa ruchowa

13.30-14:00

Obiad

14:00-16:00

Czas otwarty: zabawy swobodne, dydaktyczne, z dziećmi zdolnymi, wyrównawcze, muzyczno- ruchowe, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania, zabawy ruchowe, taneczne, wyjście na plac przedszkolny,  rozchodzenie się dzieci.

 

§ 16

 

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

1) a w przypadku dzieci  niepełnosprawnych w wieku 3 - 9  lat;

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Dyrektor przedszkola, może wyrazić zgodę na

   przyjęcie dziecka, które ukończyło 2,5 roku. Przyjęcie dziecka uzależnione jest od stopnia jego

   gotowości do pobytu w przedszkolu i od sytuacji rodzinnej.

§ 17

 

1. Rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się corocznie na zasadach ustalonych w:

    1) Ustawie z dnia 14 grudnia 2016r.  Prawo Oświatowe

    2)Zarządzeniu Burmistrza Miasta Żary

2. Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

3. Rekrutacja odbywa się z wykorzystaniem systemów informatycznych.

  

§ 18

1. Podstawą jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział. W oddziale zgrupowane są dzieci

    w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań,  uzdolnień rodzaju i stopnia 

    niepełnosprawności.

2.  Liczba oddziałów jest ustalana corocznie w arkuszu organizacyjnym przedszkola.

3. Liczba wychowanków w oddziale nie przekracza 25. 

 

§ 19

1.  Rada Pedagogiczna Przedszkola przygotowuje corocznie  wykaz  imprez i  uroczystości

     organizowanych w przedszkolu, który  uchwala Rada Rodziców  w porozumieniu z Radą

     Pedagogiczną Przedszkola.

2. Organizację działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przedszkola   określają odrębne

     przepisy.

3. Przedszkole prowadzi innowację pedagogiczną:

   1) „Optymistyczne Przedszkole" na podstawie programu autorskiego ODiKU „Partner" i zgody

          Kuratora Oświaty. 

   2) „Umiem o siebie zadbać" opracowaną przez zespół nauczycieli MP nr 7

   3) „ Z Legendami przez Łużyce" opracowaną przez zespół nauczycieli MP nr 7

 

§ 20

1. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

2. W przedszkolu prowadzone są nieodpłatne zajęcia dodatkowe dla dzieci:

     1) katecheza

     2) język angielski

     3) zajęcia rytmiczno- taneczne

     4) zajęcia karate

 3.  Zajęcia prowadzone w ramach realizacji podstawy programowej.                    

4. Zajęcia z religii organizowane są na życzenie rodziców wychowanków, nieodpłatnie.

5. Czas trwania zajęć dodatkowych oraz zajęć z religii uzależniony jest od wieku wychowanków

    i wynosi:

    1) 15 minut dla oddziałów trzy i czterolatków

     2) 30 minut dla oddziałów pięciolatków  i sześciolatków. 

 

§ 21

1. Dyrektor powierza opiekę nad oddziałem jednej lub dwom  nauczycielkom.

2. Nauczyciel - wychowawca, w miarę możliwości, opiekuje się danym oddziałem przez cały czas

    uczęszczania dziecka do przedszkola.  

3. Do zadań nauczyciela - wychowawcy należy dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci,

    właściwe ich zachowanie , o przekazanie im norm i zasad postępowania, przestrzeganie praw

    dziecka, wspieranie wychowanków w uczeniu się i aktywnym uczestniczeniu w zajęciach,

     rozwijanie zainteresowań i talentów dzieci.

4. Postawienie prawidłowej diagnozy oraz skuteczne wyrównanie szans edukacyjnych z dziećmi ze

    specyficznymi trudnościami przy współpracy z lekarzem, psychologiem,  logopedą.

5. Nauczyciel -wychowawca zobowiązany jest do bliskiej współpracy z rodzicami wychowanków

    i z innymi nauczycielami pracującymi w przedszkolu.

6. Prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole( diagnoza przedszkolna)

    z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły 

     podstawowej.

7. Dokonanie na podstawie przeprowadzonej diagnozy oceny gotowości szkolnej   i  przekazanie

    informacji rodzicom  do dnia 30 kwietnia w roku w którym dziecko  rozpocznie naukę w szkole

    podstawowej.

8. Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną dotyczącą oddziału:

    1) dziennik zajęć grupy

    2) dwutygodniowe oferty edukacyjne,

    3) plan współpracy z rodzicami oraz protokoły zebrań z rodzicami

    4) zeszyt konsultacji z rodzicami,

    5) dokumentacje dokonywanych obserwacji pedagogicznych i diagnozy dziecka

    6) zeszyty zabaw i ćwiczeń ruchowych, jeśli nauczycielki stosują w pracy zestawy własne,

    7) dokumentacji własnego rozwoju,

    8) dziennik zajęć indywidualnych oraz  pracy z dzieckiem zdolnym

 

§ 22

1. W przedszkolu może być zorganizowane ( w miarę potrzeb środowiska) wczesne wspomaganie

    oraz nauczanie indywidualne, w których realizuje się program wychowania i dostosowuje go do

    możliwości wychowanka określonych przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną. 

    Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania i wychowania wynosi:  od 4 do 6

    godzin   tygodniowo .

2. Dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  (dzieciom  niepełnosprawnym ) przedszkole

    dostosowuje treści, metody i organizację  pracy do ich potrzeb edukacyjnych i możliwości

     rozwojowych.

3. W przypadku wystąpienia potrzeb w przedszkolu może być zorganizowany oddział integracyjny.

    Organizuje się go w celu umożliwienia dzieciom niepełnosprawnym zdobywania wiedzy 

    i umiejętności na miarę ich możliwości. Liczba dzieci w oddziale integracyjnym wynosi od 15 do

   20 w tym od 3 do 5 wychowanków niepełnosprawnych.

4. W celu optymalnego wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka niepełnosprawnego

    przedszkole współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Ustala  ona kierunki pracy  

    z tymi dziećmi oraz propozycje metod, form, środków odpowiednich do ich potrzeb

    edukacyjnych.

5. Oddział integracyjny prowadzi nauczyciel prowadzący i wspomagający.

6. W przedszkolu z oddziałami integracyjnymi dodatkowo zatrudnia się specjalistów, którzy

    prowadzą pracę indywidualną z dziećmi niepełnosprawnymi oraz ich rodzinami.

7. Oddział integracyjny organizuje się w porozumieniu i za zgodą organu prowadzącego.

 

§ 22 a

 

    1. W przedszkolu organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana jest

        wychowankom, rodzicom i nauczycielom. 

    2.Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu są

        bezpłatne, a udział dziecka w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji dobrowolny.

    3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na:    

        1) rozpoznawaniu i zaspakajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka;   

        2) rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych wychowanka;

        3)stwarzaniu warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa dziecka w życiu przedszkola

           oraz w środowisku społecznym;

   4)rozpoznawaniu przyczyn trudności w nabywaniu umiejętności i wiadomości przez

      dziecko;

    5) wspieraniu dziecka z wybitnymi uzdolnieniami;

    6)opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych

        dla    dzieci niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-

        terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub emcjonalno-

        społecznych dla dzieci niedostosowanych społecznie  oraz zagrożonych

        niedostosowaniem społecznym;

     7)prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków

         i rodziców;

     8) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne

         dzieci, problemach wychowawczych;

     9)podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną świadczona jest wychowankom, gdy jej potrzeba

       zorganizowania wynika w szczególności z:

       1) niepełnosprawności dziecka;

       2) niedostosowania społecznego;

       3)zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

       4)z zaburzeń zachowania i emocji;

       5) szczególnych uzdolnień;

       6)specyficznych trudności w uczeniu się;

       7)z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

       8) choroby przewlekłej;

       9)sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

      10) niepowodzeń edukacyjnych;

       11) zaniedbań środowiskowych;

       12) trudności adaptacyjnych.

5. O udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej mogą wnioskować:

     1) rodzice dziecka/prawni opiekunowie;

     2) dyrektor przedszkola;

     3) nauczyciele prowadzący zajęcia z wychowankiem oraz zatrudnieni w szkole specjaliści;

     4) poradnia psychologiczno-pedagogiczna;

     5)pracownik socjalny;

     6) asystent rodziny;

     7) kurator sądowy;

     8) organizacje pozarządowe lub instytucje działające na rzecz rodziny i  dzieci;

  6. Wnioski ustne oraz pisemne o organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej

      przedkłada się wychowawcy grupy i dyrektorowi przedszkola.

  7.Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają:

     1) nauczyciele w bieżącej pracy z dzieckiem na zajęciach;

     2)specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-

         pedagogicznej, w szczególności:

         a) pedagog

         b) logopeda

  8. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu.

      1) w przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dziecka jest udzielana

           w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli  

           i specjalistów w formie

             a) zajęć rozwijających uzdolnienia;

             b) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;                             <

Copyright © 2007 Szymon Gładysz (strony internetowe Wrocław)