Uwaga Rodzice !!!

Rekrutacja na rok 2017/2018 będzie odbywać się za pomocą platformy internetowej.

Link dla Państwa: www.zary.przedszkola.vnabor.pl

Strona będzie aktywna od 18 kwietnia 2017r.

 

 

 

 

  ZASADY I TERMINY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI  NA ROK SZKOLNY 2017/18

Zgodnie z art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59.) - do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

 

ZASADY REKRUTACJI:

1. System rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 oparty o jednolite kryteria naboru. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodziców/ prawnych opiekunów kandydata, złożony do dyrektora przedszkola

2. Do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej w danej placówce. W kolejnych latach rodzice składają jedynie deklaracje dot. kontynuowania edukacji przedszkolnej.

3. Rodzice zapisując dziecko, mają prawo wskazać nie więcej niż trzy miejskie przedszkola, w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej przez siebie kolejności.

 

TERMINARZ REKRUTACJI:

 • 3 kwietnia - 10 kwietnia 2017r.: Przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (druk deklaracji kontynuacji)
 • 18 kwietnia - 28 kwietnia 2017r.: Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do przedszkola (wzór wniosku o przyjęcie do przedszkola)
 • 1 maja - 12 maja 2017r.: Postępowanie rekrutacyjne
 • 15 maja 2017r. godz. 9.00: Ogłoszenie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Listy zawierają: - imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej,
  - najniższą liczbę punktów, która uprawnia do zakwalifikowania.

Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole - uzyskują informację o wynikach rekrutacji w placówce wskazanej przez nich jako pierwszej.

 

WAŻNA INFORMACJA:

 

 • 16 maja - 22 maja 2017r.: Podpisywanie zobowiązań przez rodziców kandydatów zakwalifikowanych do uczęszczania do przedszkola. Niepodpisanie zobowiązania w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej placówce.
 • 23 maja 2017r.: Ogłoszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych. Listy dzieci wywieszane są w placówkach uczestniczących w rekrutacji. Listy zawierają:
  -imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej,
  - najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

 

KRYTERIA NABORU

Kryterium

Punkty1)

Kryteria ustawowe


Dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Żary o statusie miejskim

100

Dziecko z rodziny wielodzietnej2)

100

Dziecko niepełnosprawne

100

Dziecko jednego rodzica niepełnosprawnego

100

Dziecko obojga rodziców niepełnosprawnych

100

Dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo

100

Dziecko matki lub ojca samotnie je wychowującego3)

100

Dziecko objęte pieczą zastępczą

100

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący- kryteria lokalne.

 

Kryteria lokalne


Dziecko rodzica/ rodziców pracującego/pracujących , rodzica/rodziców prowadzącego/prowadzących działalność gospodarczą lub rodzica/rodziców studiującego//studiujących w systemie stacjonarnym  z udokumentowanym zatrudnieniem/prowadzeniem działalności gospodarczej/studiowaniem

10

Czas pobytu dziecka w przedszkolu 7 godzin i więcej

10

Dziecko, którego rodzic/-e rozlicza/-ją podatek dochodowy od osób fizycznych jako osoba/-y zamieszkała/-e w Żarach w Urzędzie Skarbowym w Żarach albo mają zgłoszone miejsce zamieszkania do celów podatkowych na terenie miasta Żary

80

1) punkty uzyskane z kryteriów  ustawowych i lokalnych sumują się

2) rodzina wielodzietna - oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci

3) samotne wychowywanie - oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem

 

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA KRYTERIÓW

Do wniosku dołącza się:

 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
 • kopię (oryginał do wglądu) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydaną ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r, poz. 2046 i 1948);
 • kopię (oryginał do wglądu) prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację, lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
 • kopię (oryginał do wglądu) dokumentu potwierdzającego objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 575, 1583 i 1860);
 • oświadczenie rodzica/rodziców potwierdzające wolę rozliczania się lub rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Żarach jako osoba/y zamieszkała/e w Żarach;
 • oświadczenie rodzica/-ów o pobieraniu nauki w systemie dziennym, zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej;
 • oświadczenie rodzica/-ów dot. deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

Dokumenty, o których mowa powyżej mogą być składane także w postaci kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego miejskie przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.  


 

Copyright © 2007 Szymon Gładysz (strony internetowe Wrocław)