Regulamin Przedszkola
Opracowany na podstawie Statutu Miejskiego Przedszkola Nr 7 w Żarach
zatwierdzonego przez Radę Pedagogiczną w dniu 29.08.2012r.


I. ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA § 1 Na terenie przedszkola współpracują ze sobą w sprawach dotyczących wychowania, kształcenia i opieki nad dziećmi: Dyrektor Przedszkola, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i pracownicy obsługi. § 2

 1. Podstawą przyjęcia dziecka do placówki przedszkolnej stanowi dokładnie wypełniona karta zgłoszenia.
 2. Dziecko zgłoszone i zakwalifikowane do przedszkola powinno regularnie do niego uczęszczać. 
 3. Ewentualna przerwa w uczęszczaniu do przedszkola może nastąpić tylko z ważnych powodów (choroba dziecka, urlop rodziców), po uprzednim porozumieniu z dyrekcją przedszkola. 

§ 3

 1. Przedszkole jest czynne w godzinach: 630– 1600. Ramowy rozkład dnia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.(załącznik nr 3)
 2. Dzieci do przedszkola przyprowadza się w godzinach: 630 – 800. Rodzice zobowiązani są do wcześniejszego informowania nauczycieli o późniejszym przyjściu dziecka do przedszkola. W takim przypadku dziecko zjada śniadanie w domu.
 3. W godzinach: 800 - 1300 realizowana jest Podstawa Programowa wychowania przedszkolnego.
 4. Dzieci odbiera się w godzinach: 13:00-16:00

§ 4

 1. Do przedszkola są przyprowadzane dzieci zdrowe.
 2. Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom leków.

§ 5 Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i rzeczy wartościowe przynoszone do placówki, które nie wiążą się z działalnością statutową. § 6 Wszystkie dzieci zgłoszone do przedszkola na nowy rok szkolny, podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice we wrześniu danego roku szkolnego. § 7 W przedszkolu funkcjonuje procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ( załącznik nr 1) II. PRAWA DZIECI § 7 Dzieci mają prawo do:

 1. Właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńczego, zgodnie z ich rozwojem psychofizycznym.
 2. Przygotowania umożliwiającego osiągnięcie "gotowości szkolnej".
 3. Zaspokajania podstawowych potrzeb psychofizycznych.
 4. Poszanowania godności osobistej.
 5. Życzliwego, podmiotowego traktowania.
 6. Swobody wyrażania myśli i przekonań.
 7. Rozwijania własnych zainteresowań i zdolności.
 8. Wychowania w tolerancji dla samego siebie i innych ludzi, bez względu na rasę, płeć, wiek, stan zdrowia, narodowość, akceptowanie ich potrzeb. 

III. OBOWIĄZKI DZIECI § 8 Dzieci zobowiązane są do:

 1. Współdziałania z nauczycielami w procesie wychowania, nauczania i opieki.
 2. Podporządkowania się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia społecznego.
 3. Szanowania wytworów innych dzieci.
 4. Szanowania sprzętów i zabawek jako wspólnej własności.
 5. Uczestniczenia w pracach porządkowych i samoobsługowych, pełnienie dyżurów.
 6. Przestrzegania zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek.
 7. Kulturalnego zwracania się do innych; używania form grzecznościowych.
 8. Zdyscyplinowanego zgłaszania się na zbiórki, zwłaszcza w czasie spacerów i wycieczek.
 9. Przestrzegania wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, prawda, miłość i piękno.

  IV. PRAWA RODZICÓW § 9 Rodzice mają prawo do:      

 
 1. Poznania treści statutu przedszkola.
 2. Pełnej informacji dotyczącej dziecka.
 3. Kontaktu z dyrektorem w celu uzyskania informacji, przekazywania swoich opinii lub rozwiązywania problemów.
 4. Uczestniczenia w zajęciach, zebraniach, warsztatach, imprezach i uroczystościach organizowanych przez przedszkole.
 5. Przekazywania uwag, pomysłów, opinii Dyrektorowi przedszkola, Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców.
 6. Informacji dotyczących wydatkowania funduszy wpłacanych na rzecz Rady Rodziców.
 7. Uzyskiwania informacji dotyczących działalności Rady Rodziców.
 8. Współuczestniczenia w życiu przedszkola.

V. OBOWIĄZKI RODZICÓW § 10 Rodzice zobowiązani są do:

 1. Punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci  z przedszkola.
 2. Terminowego wnoszenia opłat za pobyt dzieci w przedszkolu według wysokości i zasad zawartych w załączniku 2.
 3. Informowania nauczycieli o każdorazowej zmianie numeru telefonu kontaktowego.
 4. Przestrzegania ustalonych terminów spotkań i rozmów indywidualnych z nauczycielami.
 5. Zapoznawania się z informacjami umieszczonymi na tablicy ogłoszeń dla rodziców.  
 6. Współdziałania z nauczycielami w procesie wychowania, nauczania i opieki.


VI. PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA § 11 Obowiązki wszystkich pracowników przedszkola szczegółowo określa Statut Przedszkola i Regulamin Pracy obowiązujący w przedszkolu. § 12 Wszystkich pracowników przedszkola oraz rodziców i opiekunów obowiązuje takt i kultura we wzajemnych kontaktach. VII. PRZEPISY KOŃCOWE § 13 Regulamin zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Przedszkola

 

 

Procedura  przyprowadzania

i odbierania dzieci obowiązująca w Miejskim Przedszkolu Nr 7
w Żarach

I. Przyprowadzanie dziecka do przedszkola

1. Rodzice (opiekunowie prawni) przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola, są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.

2. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi lub osobie pełniącej dyżur w szatni. W przeciwnym wypadku żaden pracownik przedszkola nie może ponosić odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka.

3. Osoba odbierająca dziecko od rodzica ma obowiązek zwrócenia uwagi czy wnoszone przez dziecko zabawki lub inne przedmioty nie mają cech niebezpiecznych mogących stworzyć zagrożenie.

4. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe i czyste.

5. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola. Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać  w grupie z dziećmi zdrowymi. Nauczyciel ma prawo nie przyjąć chorego dziecka.

6. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe należy zgłaszać wyłącznie pisemnie dołączając zaświadczenie lekarskie (tylko wtedy będą przestrzegane).

II. Odbieranie dziecka z przedszkola

1. Dziecko odbierane jest z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów).

2. Wydanie dziecka innym osobom może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia podpisanego przez rodziców z podaniem danych osobowych i numerem dowodu osobistego. Wypełnione oświadczenia rodzice osobiście przekazują nauczycielom lub dyrektorowi przedszkola.

3. Jeśli dziecko ma być wydane osobie niepełnoletniej - rodzeństwu, rodzice są zobowiązani sporządzić dodatkowe pisemne upoważnienie obowiązujące w Miejskim Przedszkolu Nr 7 w Żarach. W przypadku braku takiego upoważnienia, nieczytelnego lub niepełnego zapisu, dziecko nie zostanie wydane z przedszkola.

4. Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

5. Jeśli dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało wyjść z przedszkola z osobą upoważnioną przez rodziców, dziecko nadal pozostaje pod opieką nauczycielki, a dyrektor przedszkola lub inna osoba upoważniona niezwłocznie skontaktuje się telefonicznie z rodzicami w celu ustalenie dalszego postępowania.

6. Rodzice każdego roku wypełniają druk oświadczenia o osobach odpowiedzialnych za przyprowadzanie i odbieranie dziecka na wzorach obowiązujących w Miejskim Przedszkolu Nr 7 w Żarach.

7. Upoważnienia mogą zostać w każdej chwili zmienione.

8. Rodzice mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka z przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić poprzez udzielenie pełnomocnictwa w formie pisemnej. Wydanie dziecka nastąpi po wcześniejszym okazaniu przez taką osobę dowodu osobistego.

9 W wyjątkowych przypadkach na telefoniczną prośbę rodzica lub innej osoby upoważnionej, dziecko może być wydane osobie, upoważnionej jednorazowo, tylko w przypadku telefonu sprawdzającego wykonanego przez pracownika przedszkola i potwierdzającego wcześniejszą informację. 

10. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.Personel przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. W tym przypadku należy wezwać drugiego rodzica, opiekuna prawnego dziecka lub upoważnioną osobę. Jeżeli jest to niemożliwe personel przedszkola ma prawo wezwać Policję.

11. Życzenie rodzica dotyczące nie odbierania dziecka przez drugiego  rodzica musi być poświadczone wyrokiem sądu.

12. Rodzice lub upoważnione osoby odbierają dziecko osobiście z sali lub zgłaszając nauczycielce lub woźnej odbiór z przedszkola.

13. Gdy dzieci przebywają w ogrodzie przedszkolnym, nauczyciel wymaga od rodzica i dziecka, aby fakt odebrania był zaakcentowany przez wyraźne pożegnanie u nauczycielki mającej je pod opieką.

14. Obowiązkiem nauczycieli oraz woźnej w szatni jest upewnienie się, czy dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną w oświadczeniu.

15. Z chwilą oddania dziecka rodzicom lub osobie upoważnionej - za bezpieczeństwo dziecka odpowiadają te osoby.

 

III. Procedura postępowania w przypadku nie odebrania dziecka z przedszkola

1. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców lub osoby upoważnione do odbioru o zaistniałym fakcie.

2. W przypadku gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom, tel. komórkowy) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych  nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1 godzinę.

3. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola.
Dyrektor przedszkola podejmuje decyzję o poinformowaniu dyżurnego Komisariatu Policji w Żarach o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka. 

4. Rodzice, lub upoważnione osoby, którzy odbiorą dziecko po upływie czasu pracy przedszkola są zobowiązani do wypełnienia oświadczenia i podania godziny przyjścia do placówki.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Z procedurą dotyczącą przyprowadzania i odbierania dzieci przyjętych do Miejskiego Przedszkola Nr 7 w Żarach przy ul. Szymanowskiego 2  zostali zapoznani wszyscy pracownicy przedszkola. Fakt ten zaświadczają własnoręcznymi podpisami.
 2. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników Miejskiego Przedszkola Nr 7 w Żarach.
 3. Do przestrzegania zapisów niniejszej procedury zobowiązani są również rodzice, prawni opiekunowie i osoby upoważnione przez rodziców do przyprowadzania i odbierania dzieci z Miejskiego Przedszkola Nr 7 w Żarach.
 4. Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z Miejskiego Przedszkola Nr 7 stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Przedszkola.

RAMOWY  ROZKŁAD   DNIA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA   NR 7 W ŻARACH


Ranek-  czas otwarty

6:30 -8:00

schodzenie się dzieci, zabawy dowolne, zajęcia indywidualne, wyrównawcze i z dziećmi zdolnymi, praca w małych zespołach, obserwacja, diagnoza

 

Realizacja podstawy programowej

8:00-8:30

Zabawy swobodne, dydaktyczne, praca w małych zespołach, czynności samoobsługowe, opiekuńcze, organizacyjne.

Zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne.

8:30-9:00

Pierwsze śniadanie: przygotowanie do śniadania, czynności samoobsługowe w łazience, pełnienie dyżurów

9:00-9:30

 

9:00-10:00

 Grupy młodsze: czas zadaniowy-  zajęcia dydaktyczne według wybranego programu wychowania przedszkolnego, rytmika, język angielski

    Grupy starsze: czas zadaniowy-  zajęcia dydaktyczne według wybranego programu wychowania przedszkolnego, rytmika, język angielski

9:30: 11.00

 

      10:00-11:00

Grupy młodsze: wycieczki, spacery, zabawy w ogrodzie przedszkolnym

 

Grupy starsze: wycieczki, spacery, zabawy w ogrodzie przedszkolnym

11:00-11:30

Drugie śniadanie: przygotowanie do śniadania, czynności samoobsługowe w łazience, pełnienie dyżurów

11:30-12:30

Grupy młodsze- Gr. I i IIa

 odpoczynek, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej

11:30-12:00

Grupa II- odpoczynek, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej

11:30-12:00

 Grupy starsze: zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci

12:00-12:30

Grupa II: zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci,

12:30-13:00

Grupy młodsze: zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci,

12:30-13:00

Grupy starsze, Grupa II : zabawy dydaktyczne, utrwalające, wyrównawcze, praca w małych zespołach, zabawy ruchowe, diagnoza umiejętności dzieci, obserwacja pedagogiczna

Zajęcia dodatkowe

13:00-13:30

Zajęcia dodatkowe- praca z dzieckiem zdolnym, zajęcia z pedagogiem, logopedą, nauczycielem zajęć korekcyjnych, zajęcia karate, zabawy ruchowe, gry dydaktyczne ,pobyt na placu zabaw, czynności samoobsługowe.

13.30-14:00

Obiad

14:00-16:00

Czas otwarty: zabawy swobodne, dydaktyczne, z dziećmi zdolnymi, wyrównawcze, muzyczno- ruchowe, zajęcia taneczne, zabawy na placu przedszkolnym, rozchodzenie się dzieci. 

 

 

 

Copyright © 2007 Szymon Gładysz (strony internetowe Wrocław)