PROGRAM WYCHOWAWCZY I PROFILAKTYKI

Program wychowawczy opracowany przez:

 • mgr Agnieszkę Bobowską
 • lic. Dorotę Romanowską
 • mgr Katarzynę Jaros

 

Cele Ogólne:

1.      Kształtowanie umiejętności prawidłowego funkcjonowania w grupie przedszkolnej i najbliższym środowisku.

2.      Aktywne uczestnictwo rodziców w procesie wychowania i edukacji dziecka.

3.      Rozwijanie pozytywnego obrazu własnej osoby przez poznawanie i wyrażanie własnych uczuć, panowanie nad emocjami.

4.      Diagnozowanie oczekiwań i potrzeb dziecka oraz rodziców.

 

Cele Operacyjne:

 • Dziecko ma poczucie przynależności do grupy przedszkolnej.
 • Dziecko prezentuje postawę życzliwości wobec rówieśników i dorosłych.
 • Dziecko zna i przestrzega norm współczucia w grupie.
 • Rodzice wspomagają i współuczestniczą w całokształcie działań przedszkola.
 

Cele operacyjne

Działania nauczyciela

Sposoby realizacji

I Dziecko ma poczucie przynależności do grupy przedszkolnej.

 

1.      Zapoznanie dzieci i rodziców z placówką.

 

 

 

 

 

2.      Prowadzenie zajęć i zabaw dla dzieci oraz rodziców o charakterze integracyjnym

- zebranie z rodzicami

- spotkania adaptacyjne

- przekazanie informacji dotyczących organizacji pracy przedszkola w nowym roku szkolnym

 

 

- zabawy w grupie

- zajęcia otwarte

- imprezy, uroczystości wg kalendarza uroczystości przedszkolnych

 

II Dziecko prezentuje postawę życzliwości wobec rówieśników i dorosłych.

 

1.      Propagowanie wśród wychowanków podstawowych zasad kultury.

 

 

2.      Przygotowanie dzieci do ważnych uroczystości.

 

 

- zorganizowanie kącików „życzliwości"

- zabawy kształtujące podstawowe zasady kultury osobistej i dobrego wychowania

 

- program artystyczny z okazji 30 lecia MP Nr 7 w Żarach

- Pozostałe uroczystości ujęte w kalendarzu uroczystości placówki na dany rok szkolny

III Dziecko zna i przestrzega norm współżycia w grupie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.      Zapoznanie dzieci z normami współżycia w grupie.

 

- zawarcie kontraktu grupowego

- zapoznanie dzieci z Konwencją Praw Dziecka

- przydział zadań związanych z obowiązkami dyżurnych

- na bieżąco rozwiązywanie problemów wychowawczych pojawiających się w grupie

-Program „Spotkanie z Leonem"

-„Trzy kroki dziecka w przyszłość"

IV Rodzice wspomagają i współuczestniczą w całokształcie działań przedszkola.

 

 

 

 

 

 

 

1.      Wspólne działanie nauczyciela i rodziców.

 

 

 

 

 

 

2.      Wspomaganie rodziców w pracy wychowawczej.

 

 

 

3.      Diagnozowanie oczekiwań rodziców wobec przedszkola.

 

 

- zebrania z rodzicami

- zajęcia pokazowe

- zajęcia otwarte

- prace użyteczne na rzecz przedszkola

-wycieczki

 

 

- spotkania z pedagogiem

- spotkania warsztatowe oparte na metodzie Caroline Sutton

 

 

- ankieta

- ewaluacja programu wychowawczego

 

 

 

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 7

W ŻARACH

 

Opracowany przez:

Magdalenę Hryniewicz

Justynę Gajos

Lucynę Kuczak

Aleksandrę Alchimowicz

Beatę Szleniecką

i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną

Miejskiego Przedszkola Nr 7

W Żarach

w oparciu o:

 1. Podstawę prawną: art. 54. 2. 1b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 

 1. Podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r.  Nr 4, poz. 17).

 

 

PLAN PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO

 

 

I WSTĘP

II CELE PROGRAMU

III ADRESACI PROGRAMU

IV BLOKI TEMATYCZNE PROGRAMU

V METODY I FORMY REALIZACJI PROGRAMU

VI NARZĘDZIA DO EWALUACJI PROGRAMU

 

 

WSTĘP

 

            Przedszkole to „placówka przeznaczona dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, wspomagająca indywidualny rozwój, zapewniająca opiekę odpowiednią do potrzeb dziecka oraz przygotowująca do nauki w szkole" (źródło: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, Dz. U. Nr 61, poz.624). Zadaniem przedszkola jest zapewnienie dzieciom właściwych warunków rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego i społecznego, jak   i również przygotowanie dziecka do nauki w szkole.

 

            Ponadto przedszkole poza edukacją i wychowaniem dzieci, powinno także prowadzić działania profilaktyczne, tzn. zapewniające dzieciom zdrowie i bezpieczeństwo w każdym podejmowanym działaniu. Wiek przedszkolny to specyficzny okres w życiu dziecka, mający istotny wpływ na zmiany zachodzące w jego indywidualnym rozwoju. Natomiast owa profilaktyka w przedszkolu ma zapobiegać wszelkim niepożądanym zjawiskom w tymże rozwoju. Działaniem profilaktycznym będzie zatem każde pozytywne oddziaływanie pedagogiczne, utrwalające wartościowe cechy, a zapobiegające powstawaniu tych niepożądanych.

 

            Niniejszy program profilaktyczny przedszkola ma za zadanie uświadomić dzieci w wieku przedszkolnym o istniejących w życiu ludzkim zagrożeniach pochodzących ze świata ludzi i zwierząt oraz wyposażyć je w umiejętność radzenia sobie z nimi. Obowiązkiem każdej osoby dorosłej, zwłaszcza nauczycieli jest stwarzanie każdego dnia warunków sprzyjających kształtowaniu postaw odpowiedzialności za życie własne oraz innych. Tylko kreatywna realizacja działań o charakterze profilaktycznym przez nauczycieli umożliwi wytworzenie się określonych kompetencji u dzieci i ułatwi funkcjonowanie w życiu następnych pokoleń w przyszłości.

 

Celem programu jest kształtowanie pozytywnych postaw  i bezpiecznych zachowań dzieci w sytuacjach zagrażających ich życiu i zdrowiu. Ponadto realizacja programu ma wyposażyć dzieci w niezbędne sprawności, umiejętności i wiadomości dotyczące dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo.

 

II CELE PROGRAMU

 

Cele główne programu:

 1. Wdrożenie dzieci do stosowania zasad bezpieczeństwa.
 2. Kształtowanie u dzieci umiejętności właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia.

Cele szczegółowe programu:

 1. Uświadomienie dzieci o istniejących w życiu zagrożeniach.
 2. Wykształcenie umiejętności skutecznego radzenia sobie z w sytuacji zagrożenia.
 3. Rozróżnianie dobra od zła.
 4. Zdawanie sobie sprawy z niebezpieczeństwa wynikającego z niewłaściwego postępowania / przypadkowych spotkań z nieznajomym.
 5. Rozumienie powszechnych zakazów / nakazów w celu uniknięcia wypadku i innych.
 6. Utrwalenie ogólnych zasad, np. prawidłowego poruszania się po drodze oraz wewnątrzprzedszkolnych, np. właściwego korzystania z placu zabaw.
 7. Uczenie się odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale innych (aspekt moralny).
 8. Upowszechnienie wiedzy o zdrowiu i zasadach mu sprzyjających (promocja zdrowego stylu życia).
 9. Tworzenie warunków służących sprawności i aktywności fizycznej dzieci.
 10. Podkreślenie szkodliwego wpływu na organizm różnego rodzaju używek.
 11. Zapobieganie oraz potępianie agresji i przemocy.
 12. Nabywanie umiejętności przeciwstawiania się złu fizycznemu i psychicznemu (promocja postaw asertywnych).
 13. Uświadomienie dziecka o zagrożeniach związanych z dostępem do sieci internet.

 

III ADRESACI PROGRAMU

 • dzieci 3,4,5,6 - letnie uczęszczające do przedszkola objętego programem
 • nauczyciele zatrudnieni w placówce
 • rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola objętego programem
 • inne osoby związane z placówką

 

IV BLOKI TEMATYCZNE

 

 

Nazwa bloku tematycznego

 

 

Zamierzone cele operacyjne

Dziecko:

 

1. Bezpieczeństwo na co dzień

Wymagania tego punktu zawarte są w innowacji pedagogicznej Miejskiego Przedszkola nr 7 „Umiem o siebie zadbać"

 

2. Piramida zdrowego żywienia

Wymagania tego punktu zawarte są w innowacji pedagogicznej Miejskiego Przedszkola nr 7 „Umiem o siebie zadbać"

 

3. Higieniczny tryb życia

Wymagania tego punktu zawarte są w innowacji pedagogicznej Miejskiego Przedszkola nr 7 „Umiem o siebie zadbać"

 

4. Ruch w życiu człowieka

 

Wymagania tego punktu zawarte są w innowacji pedagogicznej Miejskiego Przedszkola nr 7 „Umiem o siebie zadbać"

 

 

5. Zagrożenia ze środowiska przyrodniczego

Wymagania tego punktu zawarte są w innowacji pedagogicznej Miejskiego Przedszkola nr 7 „Umiem o siebie zadbać"

 

6. Przedszkole bez nałogów

- jest świadome niebezpieczeństw związanych                        z uzależnieniami / nałogami;

- prezentuje właściwą postawę PRZECIW;

- orientuje się w procesie uzależnienia człowieka od czegoś (zna ich niekorzystny wpływ na organizm);

- wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych (np. środków czystości);

- wie, co sprzyja uzależnieniu człowieka (alkohol, papierosy, leki, internet, telewizja);

- nabywa umiejętność odmawianie NIE bez poczucia winy (asertywność);

- nie jest podatne na wpływ osób mających złe zamiary

 

 

7. Agresja i przemoc

- zna pojęcia: agresja i przemoc;

- umie nazwać swoje uczucia;

- odgrywa i demonstruje wybrane uczucia (scenki sytuacyjne);

- uczy się oswajać z własnym strachem (Strach ma wielkie oczy, Jak przestraszyć swój strach?);

- bierze udział w zajęciach odreagowywania złości, np.:

* ludzik złości

* skrzynia złości (z gazetami)

* rysunek złości

* tabliczka złości, itp.

- potrafić utożsamić się z inną osobą (kształtowanie umiejętności empatycznych);

- podaje sposoby na pokonanie złości;

- reaguje na różne formy agresji i przemocy;

- orientuje się, jakie są skutki agresji /przemocy na świecie dla ludzi;

- uczy się być asertywne;

- rozumie znaczenie słowa zgoda, kompromis;

- wykazuje ostrożność i nieufność w kontakcie z osobami obcymi, zły dotyk;

- przestrzega zakazu przyjmowania różnych rzeczy, np. słodyczy od osób nieznajomych;

- stara się być przyjazne dla innych

 

8. Dziecko w świecie wirtualnym

- zna zagrożenia związane z korzystaniem z dostępu do sieci (np. wirtualny przyjaciel - oszust, złe samopoczucie, niedotlenienie organizmu, brak kolegów / koleżanek);

- korzysta z internetu tylko za zgodą rodziców / osób dorosłych;

- nie traktuje komputera jak największego towarzysza zabaw;

- zdaje sobie sprawę, że świat wirtualny to świat iluzji (rozróżnienie rzeczywistości od świata wirtualnego - nierzeczywistego);

- nie promuje zachowań agresywnych, przemocy obecnej, np. w grach komputerowych

- dostrzega także pozytywny wpływ świata wirtualnego (np. rozwój myślenia, kojarzenia, wyobraźni, pogłębienie wiedzy, wzmocnienie poczucia własnej wartości, itp.)

 

 

 

VI METODY I FORMY REALIZACJI PROGRAMU

                                                                                                                            

A. METODY

- podające (pogadanka, opowiadanie, historyjka obrazkowa, anegdota i inne)

- problemowe (konwersacje, metody aktywizujące typu inscenizacja, drama, gry     dydaktyczne, dyskusja, burza mózgów i in.)

- praktyczne ( ćwiczenia i działania oparte na konkrecie, pokaz, symulacja, spotkania, wycieczki i in.)

- eksponujące (np. film, ekspozycja i in.)

- programowane (z użyciem np. komputera i projektora)

 

B. FORMY

- indywidualne

- zespołowe

- grupowe (jednolite / zróżnicowane)

 

 

 

 

Copyright © 2007 Szymon Gładysz (strony internetowe Wrocław)