KONCEPCJA  PRACY

Miejskiego  Przedszkola  Nr 7 im. Marii Konopnickiej w Żarach

ZE SZCZEGÓLNYM  NASTAWIENIEM NA  INDYWIDUALNE POTRZEBY, ZAINTERESOWANIA I ZDOLNOŚCI DZIECI

Podstawa prawna
Koncepcja pracy przedszkola opracowana na podstawie:

 • Rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
 • Rozporządzenia MEN z dnia 06 sierpnia 2015r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek
 • Rozporządzenia MEN z dnia 17 czerwca 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

 

Koncepcja opracowana z udziałem:

 • Nauczycieli
 • Pracowników niepedagogicznych
 • Rodziców
 • Dzieci

NAZWA: OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE

I. WIZJA  PRZEDSZKOLA

            Nasze przedszkole otacza dzieci troską, stwarza im warunki do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju w atmosferze życzliwości, oraz poczucia bezpieczeństwa. Naszym  zadaniem jest  tworzenie sytuacji, które mogą przyczynić się do rozwijania zdrowych nawyków żywieniowych, oraz promowanie aktywności   fizycznej dzieci w domu i przedszkolu. Pragniemy dążyć do rozbudzania w dzieciach miłości do małej i wielkiej Ojczyzny przez ugruntowanie poczucia tożsamości regionalnej, narodowej i europejskiej. Chcemy, aby nasza wspólna praca i wkład włożony w wychowanie i nauczanie małego dziecka przyniósł satysfakcję Rodzicom i Nauczycielom.

II. MISJA PRZEDSZKOLA

 

 • Naszym celem jest rozwijanie wszystkich obszarów aktywności dziecka przez stosowanie różnorodnych form dydaktycznych .
 • Każde dziecko doprowadzamy w naszym przedszkolu do sukcesu na miarę jego możliwości.
 • Stawiamy sobie za cel umieszczenie dziecka w centrum zainteresowania całego zespołu nauczycieli i pozostałego personelu.
 • Tworzymy warunki do rozwoju wartości uwrażliwiających dziecko na dobro, piękno, naukę, prawdę, sprawiedliwość.
 • Pragniemy wykształcić u dziecka umiejętność dbania o zdrowy styl życia - właściwe żywienie, aktywność fizyczną.
 • Rodzice są dla partnerami w wychowaniu i nauczaniu dzieci w kontekście „nasze dziecko" czyli porozumieniu i tworzeniu wspólnych oddziaływań wychowawczych.
 • Dbamy o edukację patriotyczną, aby każde dziecko czuło się Polakiem i poznało swoją Ojczyznę.

 

 

III. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA

 

                        Miejskie Przedszkole Nr 7 im. Marii Konopnickiej powstało w 1984 roku. Zlokalizowane jest na osiedlu Muzyków w Żarach i mieści się w dwukondygnacyjnym budynku, który kryje w sobie przestronne, kolorowe, estetyczne sale zabaw wyposażone         w pomoce dydaktyczne umożliwiające wszechstronny rozwój i integrację dzieci. Atutem przedszkola jest sala do ćwiczeń gimnastycznych, korekcyjnych oraz prezentacji scenicznych. Przestronny plac zabaw wyposażony w sprzęt dostosowany  do wieku dzieci, stanowi nie tylko atrakcję ale również pomaga w zaspokojeniu naturalnej potrzeby aktywności ruchowej dziecka. Plac uzupełniony o ogródek kwiatowy, warzywny i zielny - dzieci kształtują właściwe postawy żywieniowe od samych podstaw.

                        Nad prawidłowym funkcjonowaniem naszej placówki czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, odpowiedzialni pracownicy obsługi i administracji oraz zespół specjalistów - logopeda, specjalista w zakresie gimnastyki korekcyjnej, pedagog, katecheta, instruktor tańca, instruktor karate, nauczyciel języków obcych.

 

IV. CELE  KONCEPCJI  PRZEDSZKOLA

 

1.    Zaspokajanie indywidualnych potrzeb dzieci, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień.

2.    Rozwijanie u wychowanków optymistycznych cech charakteru - takich jak dobroć, empatia, otwartość, zaradność, odporność emocjonalna, samodzielność, kreatywność, wiara we własne możliwości, umiejętność współdziałania.

3.    Rozwijanie umiejętności adekwatnego do sytuacji wyrażania swoich emocji.

4.    Stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku rodzinnym
i przedszkolnym.

5.    Rozbudzanie w dzieciach uczuć patriotycznych i poszanowania do wartości.

6.    Wspomaganie rodziców w wychowaniu „optymistycznego dziecka"

7.    Efektywne angażowanie rodziców do realizacji zadań określonych w koncepcji.

8.    Promowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym.

9.    Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci.

10. Dbałość przedszkola o właściwe, zdrowe i zbilansowane  żywienie dzieci.

11. Wspomaganie rodziców w świadomej zmianie żywienia swoich dzieci oraz promowanie aktywności fizycznej.

 

V. ZAŁOŻENIA   ORGANIZACJI   PRZEDSZKOLA

 

1.    Przedszkole jest placówką publiczną prowadzoną przez Gminę Żary o statusie miejskim.

2.    Podstawową działalnością  przedszkola  jest  opieka i kształcenie dzieci w wieku  od 3 do 6 lat. Przedszkole otwarte jest w godzinach od  6:30 do 16:00.

3.    Przedszkole jest placówką realizującą treści programu:

 • „OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE".
 • ALTERNATYWNA METODA NAUKI CZYTANIA I. MAJCHRZAK
 • SPOTKANIE Z LEONEM
 • ELEMENTY METOD: GRUSZCZYK - KOLCZYŃSKIEJ, DZIAMSKA, WERONIKI SHERBORNE, BATTI STRAUS, TRZY KROKI W PRZYSZŁOŚĆ,
 • KIK 34 „PRZEDSZKOLE PRZYJAZNE ŻYWIENIU I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ"
 • Innowacji: „UMIEM O SIEBIE ZADBAĆ"
 • Innowacji „ Z LEGENDAMI PRZEZ ŁUŻYCE"
 • Innowacja "Muzyka i ruch"

4.    Przedszkole  stara się sprostać  założeniom programu „OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE" ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju inteligencji wielorakich oraz kształtowania u dzieci pożądanych cech charakteru: optymizmu i odporności na niepowodzenia.

5.    Przedszkole stworzyło stały system kontaktów z rodzicami, ze społecznością lokalną, z samorządem terytorialnym i z lokalnymi mediami. Będziemy na bieżąco informować o naszych osiągnięciach oraz sukcesach dzieci za pośrednictwem strony internetowej, aktualnych informacji na tablicy ogłoszeń.

6.    W priorytetach wychowawczych znajdują się działania nastawione na tworzenie dobrych, partnerskich kontaktów dzieci z ich rówieśnikami, na rozwijanie empatii, tolerancji i wzajemnej pomocy, respektowania ustalonych z nauczycielami norm postępowania w przedszkolu.

7.    W przedszkolu dużą wagę przywiązuje się do wychowania w poszanowaniu do tradycji i wartości patriotycznych.

8.    Rodzice wychowanków mają zorganizowany system doradztwa w sprawach dotyczących problemów wychowawczych i rozwojowych swych dzieci. Jednym z celów naszej pracy  jest wspólna wymiana oczekiwań wobec prowadzenia procesu wychowawczo- edukacyjnego. Rodzice mają stały kontakt ze specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu według swoich potrzeb: logopedą, pedagogiem, nauczycielem  gimnastyki korekcyjnej, nauczycielami prowadzącymi zajęcia specjalistyczne w ramach wspomagania rozwoju.

9.    Nasze przedszkole będzie współpracowało z innymi żarskimi przedszkolami,

Szkołą  Podstawową Nr 1 w Żarach,Szkołą Muzyczną.  Dzięki temu będziemy mogli:

 • wymieniać nasze doświadczenia
 • podejmować różne przedsięwzięcia na skalę miejską
 • integrować środowisko edukacji przedszkolnej w naszym mieście
 • przyczynić się do łagodnego przejścia dzieci z edukacji przedszkolnej do edukacji szkolnej
 • podnosić poziom naszych ofert edukacyjnych

10.   Nasza praca skupiona będzie na poszukiwaniu i tworzeniu nowatorskich propozycji pracy z dziećmi, ciągłym uatrakcyjnianiu naszej oferty edukacyjnej poprzez doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz rozwijanie swoich kompetencji, wychodzeniu naprzeciw potrzebom dzieci i zmieniającej się rzeczywistości.

11.  W naszym przedszkolu wszystkie dzieci będą objęte nauką języka angielskiego.

 

 

VI.  SYLWETKA ABSOLWENTA

 

 • Jest pełen inicjatywy.
 • Jest samodzielny w działaniu i myśleniu.
 • Woli współpracę niż rywalizację.
 • Chętnie się uczy, ma szerokie zainteresowania i rozwija talenty.
 • Jest kreatywny i pełen fantazji.
 • Odróżnia dobro od zła.
 • Jest empatyczny i przyjaźnie nastawiony do koleżanek i kolegów.
 • Ma poczucie pewności i wiary w swoje możliwości.
 • Jest dojrzały do rozpoczęcia nauki szkolnej.
 • Zna zasady zdrowego żywienia.
 • Ważna jest dla niego aktywność fizyczna.
 • Zna najważniejsze wartości.
 • Wie, że jest Polakiem, zna znaczenie tego słowa, zna symbole narodowe.

 

VII. ELEMENTY SKŁADOWE KONCEPCJI

 

Szczegółowe cele i zadania pracy przedszkola zawarte są w dokumentach i programach wspomagających działania wychowawczo-dydaktyczne:

 

 • Statucie przedszkola
 • Programie adaptacyjnym
 • Programie wychowawczym
 • Programie profilaktyki
 • Programie współpracy z rodzicami i środowiskiem
 • Planie rocznym przedszkola
 • Innowacjach pedagogicznych
 • Planie doskonalenia zawodowego nauczycieli

 

Stanowią one integralną część Koncepcji Pracy Przedszkola i są z nią spójne.

 

Koncepcja przedszkola jest analizowana i modyfikowana w miarę potrzeb.

 

VIII.  NOWATORSKIE  TOKI  METODYCZNE I PROGRAMY PRACY Z DZIEĆMI

 

 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne
 • Gimnastyka ekspresyjna R. Labana
 • Metoda prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej- dziecięca matematyka
 • Metoda Aktywnego Słuchania Muzyki Batti Strauss
 • Odimienna Metoda Nauki Czytania dr Ireny Majchrzak
 • System edukacji przez ruch - metodą Doroty Dziamskiej
 • Program zapobiegania agresji „Spotkania z Leonem"
 • Program Pracy z Dzieckiem Zdolnym „Kółka Zainteresowań"
 • Program rozwijający zdolności i kreatywne myślenie u dzieci „Trzy Kroki w Przyszłość Dziecka"
 • Pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów I Animatorów KLANZA
 • Program rozwijający cechy optymisty oraz inteligencje wielorakie „Optymistyczne Przedszkole"
 • Metoda Dobrego Startu według Marty Bogdanowicz

 

IX.  Kierunki działania  na lata 2011-2015:

 

1. Doskonalenie metod i form współpracy ze środowiskiem i rodzicami:

 • zwiększenie ilości zajęć otwartych i pokazowych dla rodziców ( poza godzinami otwarcia przedszkola)
 • motywowanie rodziców do udziału w konsultacjach indywidualnych, śledzenia działań naszych dzieci ( gazetki dla rodziców, strona internetowa przedszkola)
 • organizacja warsztatów w ramach szkoły dla rodziców
 • tworzenie bogatej oferty wycieczek o charakterze edukacyjnym dla dzieci

2. Wzbogacenie bazy przedszkola w:

 • atrakcyjne pomoce dydaktyczne i do zajęć ruchowych
 • programy edukacyjne
 • organizacja na holach przedszkolnych gazetek eksponujących prace przedszkolaków
 • modernizacja i zakup sprzętu do ogrodu przedszkolnego

 

X.   Kierunki działania  na lata  2016-2020:

1. Wzbogacenie oferty przedszkola w kategorii organizacyjnej i programowej:

 • objęcie nauką języka angielskiego wszystkie dzieci w przedszkolu
 • przygotowanie dzieci do nauki czytania rozpoczynając od dzieci 3-letnich ( wykorzystując metodę Ireny Majchrzak, Marty Bogdanowicz )
 • systematyczne usprawnianie motoryki małej dążąc do przygotowania dzieci do nauki czytania i pisania
 • organizacja grupowych spotkań integracyjnych z dziećmi rodzicami
 • wsparcie rodziny dziecka w zależności od potrzeb ( konsultacje indywidualne, warsztaty z pedagogiem oraz zaproszonymi gośćmi, tworzenie grup wsparcia dla rodzin z określonym problemem wychowawczym- wykorzystanie kwalifikacji nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć metodą Carol Sutton)
 • opracowanie innowacji pedagogicznej „Przedszkolaki w świecie teatru, muzyki, plastyki i tańca" ( dodatkowa oferta zajęć artystycznych, różnorodność technik plastycznych i technicznych, aktywny udział rodziców w projekcie, rozwój talentów i zainteresowań dzieci, budzenie wiary we własne możliwości)
 • modyfikacja programu adaptacyjnego w przedszkolu - „ Dzień otwarty przedszkola na stałe wpisany w kartki kalendarza"
 • dzielenie się dobrą praktyką - współpraca z żarskimi przedszkolami ( „Wiosenny marsz przedszkolaków", „ Rajd rowerowy z rodzicami", „ Przegląd twórczości przedszkoli" )
 • wprowadzenie cyklu spotkań i wycieczek z cyklu „ Poznaj mój zawód" ( odwiedziny rodziców i przyjaciół przedszkola - „ Mój zawód moja pasja"
 • Ekologicznie - znaczy ZDROWO, rozbudowywanie ogródka warzywnego i zielarskiego - wykorzystywanie upraw do przygotowywania posiłków
 • Patriotyzm w życiu przedszkolaka - uroczyste obchodzenie najważniejszych świąt patriotycznych

2. Wzbogacenie bazy przedszkola:

 • zagospodarowanie przestrzeni wokół przedszkola ( zazielenianie placu, nasadzanie krzewów, wspólne inicjatywy z rodzicami, zakładanie przedszkolnych ogródków warzywno- kwiatowych, udział w konkursach organizowanych na skalę miejską „ Konkurs Ekologiczny" oraz „ Zagospodarowania terenu wokół przedszkola" )
 • zagospodarowanie pomieszczenia piwnicznego- „ Pracownia do zajęć twórczych"
 • rozbudowa garderoby teatralnej ( pozyskanie przyjaciół i sponsorów w doposażeniu garderoby, przygotowywania dekoracji, czynny udział rodziców w zaplanowanych przedsięwzięciach)
 • zwiększenie liczby miejsc w przedszkolu - organizacja oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Żarach
 • usprawnienie procesu rekrutacji do przedszkola - przygotowanie do wprowadzenia rekrutacji drogą elektroniczną
 • organizacja wyjazdów i wycieczek dla wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola „ Całe przedszkole wyjeżdża na wycieczkę"
 • rozbudowanie strony internetowej przedszkola w nowe zakładki ( „ Nasze rady i porady" , „ Mamo poćwicz ze mną" , „ Kącik kulinarny malucha", „ Zabawy logopedyczne" )
 • wyposażenie gabinetu logopedycznego w sprzęt multimedialny oraz programy edukacyjne do pracy z dziećmi wymagającymi wsparcia

 

XI   PRIORYTETY  REALIZACJI  KONCEPCJI:

PRACA  Z  DZIEĆMI

ZADANIE

FORMA REALIZACJI

TERMIN

ODPOWIEDZIALNI

UWAGI

Adaptacja dziecka w przedszkolu

Informacje na temat przedszkola zawarte na stronie internetowej

 • Zebrania z rodzicami
 • Ankieta „ Potrzeby mojego dziecka"

 

 • Realizacja „Programu adaptacyjnego":

-dni otwarte przedszkola- promocja przedszkola

 

- zabawy adaptacyjne dla przedszkolaków

 

-udział w imprezach ogólnodostępnych - Festyny Rodzinne

 

 • Zamieszczenie na stronie internetowej broszury informacyjnej dotyczącej adaptacji dziecka w przedszkolu

cały rok

 

 

czerwiec,

 

 

maj

 

 

sierpień

 

 

czerwiec

wrzesień

 

cały rok

zespół do spraw promocji przedszkola

 

dyrektor, nauczyciele nowych grup

 

 

dyrektor, cały personel

 

 

dyrektor,  nauczyciele nowych grup

 

 

 

 

 

organizacja w sobotę

dwa dni w sierpniu

 

 

 

 

 

zaproszenie na Festyn przyszłych wychowanków

Poznawanie potencjału dziecka:

 • obserwacja dzieci 3-5 letnich
 • diagnoza 6 latka
 • rozpoznawanie potrzeb i zainteresowań dzieci
 • udzielanie pomocy psycholog. - pedagogicznej
 • Stosowanie zabaw wspierających dostosowanych do potrzeb dzieci na każdym etapie rozwoju
 • Dostosowanie wyposażenia sal do potrzeb rozwijania potencjału dzieci- organizacja atrakcyjnych kącików zabaw
 • Informowanie rodziców o wynikach obserwacji i diagnozy pedagogicznej

 

 • Realizacja programu „Praca z dzieckiem zdolnym" w oparciu o indywidualne plany pracy dla każdego kółka:

-Kółko matematyczne „Pitagoras"- rozwijanie inteligencji logiczno-matematycznej

-Kółko teatralne „Guliwer"- rozwijanie inteligencji  interpersonalnej, muzycznej

-Kółko plastyczne „Tęcza"- rozwijanie inteligencji  wizualno- przestrzennej

-Kółko przyrodnicze - rozwijanie inteligencji przyrodniczej

-Kółko taneczne „Cicho-Sza" - rozwijanie inteligencji cielesno - kinestetycznej oraz muzycznej

 

 • Stwarzanie warunków do autoprezentacji swoich zainteresowań, hobby na forum grupy, przedszkola.

 

 • Udział w konkursach przedszkolnych i międzyprze-dszkolnych :

-plastycznych

-warcabowych

-spartakiadach sportowych

-piosenki

-teatralnych

- piłki nożnej

- tanecznych

- recytatorskich -fotograficznych -logopedycznych -ekologicznych                             - wiedzy

cały rok

 

 

 

 

 

październik

kwiecień

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

zgodnie z wyznaczonymi terminami

wszyscy nauczyciele

 

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

opiekunowie poszczególnych kółek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

wszyscy nauczyciele

 

Uczenie dzieci wyrażania uczuć i emocji  oraz

rozwijanie „optymistycznych cech charakteru"

 • Wykorzystywanie naturalnych sytuacji do rozpoznawania i radzenia sobie przez dzieci z emocjami.

 

 • Realizacja cyklu zajęć „Spotkanie z Leonem"- pogłębianie u dzieci świadomości własnych uczuć i uwrażliwianie ich na potrzeby i uczucia innych osób.

 

 • Cykl zajęć „Trzy kroki w przyszłość mojego dziecka"

 

 • Rozwijanie odporności emocjonalnej poprzez autoprezentacje, prezentacje sceniczne przed zaproszonymi gośćmi ( uroczystości przedszkolne, udział w przeglądach teatralnych, piosenki, sprawnościowych..)

 

 • Przybliżanie dzieciom „Praw dziecka"

 

 • Opowiadanie i układanie „optymistycznych bajek" w kontekście kształconych cech charakteru
 • Wykorzystywanie bajek terapeutycznych ułatwiających rozmowy na ważne i trudne tematy
 • Zapraszanie Teatrów poruszających tematykę wartości

 

 • Wspólne tworzenie z dziećmi kontraktów grupowych obligujących dzieci, nauczycieli i personel

cały rok

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

cały rok

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

wrzesień

 

 

cały rok

 

cały rok

 

 

cały rok

 

 

według ustalonych terminów

wszyscy nauczyciele

 

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

wszyscy nauczyciele

 

wszyscy nauczyciele

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

dyrektor, rada rodziców

 

System motywacji dziecka do nabywania zachowań pożądanych

 • Wprowadzenie i modyfikowanie „systemów motywacyjnych" zgodnie z możliwościami i potrzebami dzieci.

 

 • Realizacja wybranych metod:

- „Paszportu do kariery"

- „Słoiczków pochwał"

- „Sukcesy mojego dziecka"

- „Bohater tygodnia"

- tablica motywacyjna

cały rok

 

 

 

 

cały rok

wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

ZADANIE

FORMA REALIZACJI

TERMIN

ODPOWIEDZIALNI

UWAGI

 

Poszukiwanie efektywnych sposobów wsparcia i komunikacji z rodziną

 • Ustalenie dogodnych dla rodziców godzin konsultacji

 

 • Udział rodziców w „Zajęciach otwartych i pokazowych"

 

 • Skuteczny system informacji:

- tablica informacyjna:

 w holu głównym oraz przy poszczególnych salach

- strona internetowa

- kontakty indywidualne

-zebrania grupowe z uwzględnieniem treści „ Warto porozmawiać..."

 

 

 

 • Organizowanie warsztatów dla rodziców z udziałem pedagoga „Szkoła dla rodziców"

 

 • Aktywizowanie członków Rady Rodziców do współdecydowania o pracy przedszkola:

- udział w tworzeniu koncepcji pracy przedszkola

- wyrażanie opinii na temat pracy placówki

 

 • Organizowanie konsultacji ze specjalistami: psycholog, pediatra, logopeda, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej

wrzesień

 

 

 

 

według harmonogramu

 

cały rok

 

 

 

 

według potrzeb

 

 

 

według potrzeb

 

 

 

według potrzeb

wszyscy nauczyciele

 

wszyscy nauczyciele

 

 

dyrektor, nauczyciele

 

 

 

 

 

 

dyrektor, nauczyciele, pedagog

 

 

 

dyrektor, nauczyciele, rodzice

 

 

dyrektor, nauczyciele,

specjaliści

 

 

Włączenie rodziców w działania przedszkola

 • Współorganizowa-nie przedsięwzięć:

- Festyny - „Jesienny", „Rodziny"

- Mikołajki

- Spotkania wigilijne

- Dzień bez samochodu

- Optymistyczny bal karnawałowy

- Dzień Babci i Dziadka

- Odnawianie przedszkolnego placu zabaw „ Zielony zakątek"

- Dzień otwarty przedszkola dla społeczności naszego miasta

- Wspólne spotkania integracyjne

- Akcja „ Poczytaj mi Mamo, poczytaj mi Tato"

zgodnie z kalendarzem uroczystości

dyrektor, pracownicy przedszkola, rodzice

 

 

 

 

 

 

ZADANIE

FORMA REALIZACJI

TERMIN

ODPOWIEDZIALNI

UWAGI

 

 

Przybliżenie działań „Optymistycznego Przedszkola"

w środowisku lokalnym

 • Zapraszanie innych placówek oświatowych na uroczystości przedszkolne.

 

 • Zapraszanie władz organu prowadzącego i nadzorującego do udziału w wydarzeniach przedszkola.

 

 • Prezentowanie działalności przedszkola w lokalnych mediach.

 

 • Coroczny wiosenny „Marsz małych optymistów"

cały rok

dyrektor, nauczyciele, rodzice

 

 

 

Współpraca z instytucjami użyteczności publicznej- nasi partnerzy

 • Wycieczki:

-Urząd Miasta Żary

- Straż Pożarna

- Straż Miejska

- Komenda Policji

-Biblioteka Publiczna

-Szkoła Podstawowa Nr 1

-Szkoła Katolicka

- Nadleśnictwo Lipinki

-Poczta Polska

-Schronisko dla zwierząt

-żarskie Przedszkola

- zakłady pracy

- Szkoła Muzyczna

 • Zapraszanie gości (straż pożarna, straż miejska, policja)

rozmowy, zajęcia z dziećmi na ważne tematy jak: bezpieczeństwo, pierwsza pomoc

 • udział w konkursach organizowanych przez naszych partnerów

 

zgodnie z harmonogramem

dyrektor, nauczyciele, rodzice

 

 

 

Udział w akcjach charytatywnych na rzecz środowiska lokalnego

 • Udział w akcji „Góra grosza"

 

 • Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska „Pomóżmy zwierzętom"

 

 • Udział w akcji „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy"

 

 • Akcja zbierania nakrętek na pomoc w rehabilitacji dzieci

 

 • Organizowane akcji charytatywnych na rzecz naszych wychowanków
 • Przyłączenie się do akcji „Szlachetna Paczka"
 • Współpraca z Fundacjami oraz organizacjami organizującymi pomoc potrzebującym

 

 

według potrzeb

dyrektor, nauczyciele, pracownicy przedszkola ,rodzice

 

 

 

 

 

ZADANIE

FORMA REALIZACJI

TERMIN

ODPOWIEDZIALNI

UWAGI

 

 

Przedszkole jest otwarte dla wszystkich i prezentuje dorobek dzieci i kadry

 • wystawy,
 • strona internetowa
 • konkursy
 • dni otwarte
 • festyny rodzinne
 • dni adaptacyjne

cały rok

nauczyciele

 

 

 

Przedszkole umożliwia poznanie i przeżywanie doświadczeń z otaczającego świata

 • wycieczki i spacery
 • wycieczki krajoznawcze
 • wyjścia do teatrów i instytucji użyteczności publicznej

według harmonogramu

dyrektor, nauczyciele

 

 

 

Przedszkole stanowi ośrodek myśli pedagogicznej w środowisku profesjonalnym

 • Prezentowanie osiągnięć dzieci i przedszkola w czasopismach, na stronie internetowej

cały rok

nauczyciele

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2007 Szymon Gładysz (strony internetowe Wrocław)